Menu HELPDESK

Арқабаева Гүлсім Сейткәрімқызы

Аркабаева.jpg    Азаматтығы: ҚР 
     
    Байланыс мәліметтері:

    E-mail: arkabaeva.77@mail.ru

    Телефон нөмірі: 8-705-553-59-64

    Академиялық лауазымы: Оқытушы

    Оқу дәрежесі: Филология магистрі 6М021300 – тіл білімі теориясы

    


Мамандық атауы және жоғарғы білім дипломында көрсетілген код: «Тіл білімі, 10.02.19».

 


Тұрақты режим □                           Толық емес жұмыс күні □

 


1. БІЛІМІ/ БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛЫ, ОҚУ ОРНЫ):    

                                                      

1. 1994-1998 жж. – Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, филология факультеті. Бакалавриат. Мамандығы: «Орыс тілі мен әдебиеті»;

2. 1999-2001 жж. – Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, филология факультеті. Магистратура. Мамандығы: «Жалпы тіл білімі».

 

2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛ, АЙ, ЖҰМЫС ОРНЫ, ҚЫЗМЕТІ): 


1998-1999 жж. – №138 гуманитарлық-өнер лицейі – қазақ тілді аудиториядағы орыс тілі мұғалімі;

2001-2004 жж. – С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, тілді даярлау кафедрасы – орыс тілін шет тілі ретіндегі оқытушы;

2004-2006 жж. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, қазақ және орыс тілдері кафедрасы – орыс тілін шет тілі ретіндегі оқытушы;

2010-2019 жж. – С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, орыс тілі кафедрасы – орыс тілін шет тілі ретіндегі аға оқытушы;

2019 ж. – Құрманғазы атындағы ҚҰК, ӘГП кафедрасы («Тілдер» бөлімі) – орыс тіл мұғалімі.


3. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

2012 ж.– ФПК. Пушкин атындағы мемлекеттік институт. РФ, Мәскеу қаласы. Мамандығы: «Орыс тілі шет тілі ретінде». Тәжірибе («Болашақ» бағдарламасы бойынша), 320 сағат көлемінде.

02.04. – 13.04.2013 – С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «Тестология негіздері», 72 сағат.

07.02.2013. – С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «Art to do presentation», 6 сағат.

24.09. – 28.09. 2013 –А.С.Пушкин атындағы мемлекеттік орыс тіл институты. Шетелдік орыс тілі мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бойынша семинар, 12 сағат көлемінде.

23.09. – 27.09.2013 – «Project Development and Project Management», 18 сағат.

01.03. – 29.03.2014 – Оқу-тәрбие жұмысындағы тьюторлық қызмет, 18 сағат.

22.01. - 24.01.2014 – IV Annual Winter School dedicated to the memory of B.Atchabarov, 12 сағат.

20.10. – 01.11.2014 – Медициналық жоғары оқу үдерісін педагогикалық модернизациялау формасы және әдістері, 60 сағат.

2015 ж. – орта және жоғары білім беру жүйесіндегі тілдерді оқытудың инновациялық технологиялары, 72 сағат көлемінде.

12.12. – 30.12.2016 – Personality and making the right choices: tales and thoughts about personal improvement, 72 сағат.

25.04. – 16.05.2018 – «Moodle жүйесінде жұмыс жасау негіздері»

10.12. – 15.12.2018 – «Основы работы в системе Moodle»

26.11. – 30.11.2019 – «Теория и практика обучения языкам в системе среднего и высшего образования РК», 72 сағат көлемінде.

01.02. – 28.02.2020 – «Принципы современной методики преподавания в вузе», 72 сағат көлемінде.

April 23, 2020 – Teaching English in Higher Education, 2 сағат.

18.06. - 24.06.2020 – On-line оқыту: Мүмкіндіктер және практикалық қолдану. Цифрлық сауаттылық бойынша біліктілікті арттыру курсы. Құрманғазы атындағы ҚҰК. 72 сағат.


4. a) БАСЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

 № 

 Басылым атауы

Басылым

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Оқулықтар, кітаптар:

  1

 «Современные модели обучения русскому языку как иностранному» монографиясы

 LAP Lambert Academic Publishing журналы

 Германия, 53 п.л. ISBN 978-3-659-70550-2. маусым, 2015

Басқалары (тізімі):

  1

 Обучение аудированию на материале языка биологии студентов – иностранцев, владеющих русским языком в объеме базового уровня. - мақала

 

 ҚазҰМУ Вестнигі №1.

 Алматы, 2014

  2    

 Интенсивная и интерактивная методики обучения РКИ. 2014

 

 ҚазҰМУ Вестнигі №4

 Алматы, 2014 

 

  3

 Плеоназм в медицинской лексике – мақала.

 ҚазҰМУ Вестнигі №3 

 Алматы 2014 

 

 

  4    

 «Актуальные вопросы современной методики преподавания РКИ», 131-133 б..

 Сборник «Халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдары» «Қазіргі заман жағдайындағы Қазақстан Республиканың білім беру жүйесіндегі үштік тілдер».

 4.12.2013ж, Алматы

        5

 Задания в тестовой форме как один из способов контроля знаний, умений и навыков

 ҚазҰМУ Вестнигі

 Алматы, 2015

        6

 Культура профессиональной речи врача

 ҚазҰМУ Вестнигі

 Алматы, 2015

        7

 «Информационно-коммуникационные технологии в обучении рки: от тренировочных упражнений к виртуальной образовательной среде» Азимов Эльхан Гейдаровичтің(Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, д.п.н., профессор, azimov@yandex.ru), Низова Ирина Юрьевнаның авторлығымен (Международный институт компьютерных технологий, к.п.н., доцент).

 

 G-Global коммуникативті алаң порталында

 G-Global коммуникативті алаң порталында, Мәскеу, 8 сәуір 2015

        8

 «Новые компьютерные курсы в системе обучения русскому языку как иностранному»

 ХҒПК материалдарында «Триединство языков в образовательной системе РК: состояние и перспективы»

 Алматы, 29 қаңтар, 2015

 

  9    

 Виртуальное видение сложного предложения с «который»

 ХҒПК материалы «Современные технологии обучения в системе высшего образования Республики Казахстан», Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған.

 Алматы: С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, 3 желтоқсан 2011 ж., 23-25 аралығында.

 

       10 

 Development of the polilinguistic education in Kazakhstan in modern condition

 Қазақ Ұлттық Аграрлық университеті, №2.Зерттеулер,нәтижелер.

 Алматы, 2018

 

b) ЖУРНАЛДАРДА РЕЦЕНЗИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАР:


 № 

Басылым атауы

 

 

Басылым, ISBN, орны, жылы

 

ЖУРНАЛДАРДА РЕЦЕНЗИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАР

ККСОН МОН РК, ВАК РФ

 Scopus    

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

  1

 Использование инновационных форм обучения в преподавании РКИ в Казахстане

 Русский язык за рубежом №1, 2013 (236) С.107-113

  

0,226

 Оқу әдістемелік   иллюстрацияланған журнал,РФ Білім және ғылым министрлігінің ұсынысы бойынша.

  2

 «Обучение аудированию на материале языка биологии у студентов иностранцев, владеющих русским языком в объёме базового уровня»

ҚазҰМУ Вестнигі №5, 2013ж

□ 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті

  3

 Тест түріндегі тапсырмалар берілген квантталған мәтіндер «Первый ректор КазНМУ» (5-6 б.)

ҚазҰМУ Вестнигі №5, 2013ж

 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті

        4

 Тест түріндегі тапсырмалар берілген квантталған мәтіндер «Гиппократ» (39-41 б.)

ҚазҰМУ Вестнигі №5, 2013ж

 

 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті

        5

 Тест түріндегі тапсырмалар берілген квантталған мәтіндер «Членение научного текста» (37-39 б.)

 «Новые образовательные и аттестационные технологии в медицинском вузе. Квантованные учебные тексты с заданиями в тестовой форме» кітабында. Алматы. С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, В.С.Аванесова педагогикалық орталығы.

 

0,122

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті

 

5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ:


 № 

Конференция атауы

Name of the conference

 Ұйым атауы

 Name of the organization

Мемлекет

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (Республикалық, халықаралық)

 1.

 ХҒПК, Университет күніне арналған 2017 «Стратегическое партнерство – путь к модернизации медицинского образования», мастер-класс «Профессиональная ориентация школьников – как этап непрерывного образования подготовки специалистов»

 С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

 Қазақстан  

 16-19 мамыр аралығында 2017, 24 сағат

 2.

 Халықаралық ынтымақтастық аумағында «Стратегическое партнерство путь к модернизации медицинского образования», «Технологии разработки образовательных программ и образовательных модулей для подготовки специалистов медико-технологических отраслей» мастер классы.

 С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

 Қазақстан

 25 мамыр 2017ж.

 3.

 Қазақстанның медициналық білімнің Болон үдерісіне кірігуі ҒПК

 С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

 Қазақстан

 25 мамыр, 2013

 4.

 «Диагностика технологий в преподавании языков» Республикалық педагогикалық идеялар фестивалі.

 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 Қазақстан

 21 ақпан 2013ж

 5.

 «Земля – наш общий дом» XXVIII-ші халықаралық студенттік конферениясы

 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 Қазақстан

 Алматы, 2013

 6.

 ХҒПК«Современные тенденции развития медицинского образования и здравоохранения в мире. Возможности для международного сотрудничества»

 С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

 Қазақстан

 24 желтоқсан 2013

 7.

 ХҒПК «Интернационализация в развитии медицинского образования»

 С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

 Қазақстан

 2 -4 желтоқсан аралығында 2012

   

6. ҒЫЛЫМИ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ (ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ):


Еркін формадағы қысқаша мазмұны:орыс тілі шет тілі ретінде, орыс тілі жат тіл ретінде, орыс тілін оқыту әдістемесі.

7. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:  


Шет тілдерін білемін □                                  Шет тілдерін білмеймін □

Шет тілін білетіндер үшін:


Тіл

Деңгейі

 Тіл деңгейінің деңгейі (√)    

 Сертификат бойынша IELTS/TOEFL және т.б. баллдарын көрсетіңіз    

 

 Бастаушы/beginning

 

 

 Ағылшын тілі   

 Орташа/Pre-Intermediate

А2

TOEFL ITP