Menu HELPDESK

Қожамжарова Күләш Өміржанқызы

        Азаматтығы: Казахстан 

        

       Байланыс мәліметтері:

       E-mail: kulyash.kozhamzharova@mail.ruo.kuliash@gmail.com

        Тел.: 8-701-605-09-68

        Академиялық лауазымы: Аға оқытушы

       Ғылыми дәрежесі: Педагогика ғылымдарының магистрі
Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шартбелгі: Педагогика и психология.

                                     

 1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):    


1. 2014-2017 жж. Қазақстан Республикасы – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің PhD докторантурасы, «6D010300 – Педагогика және психология» мамандығы бойынша;

2. 2011-2013 жж. Қазақстан Республикасы – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, «6D010300 – Педагогика және психология» мамандығы бойынша магистратура;

3. 1997-2011 жж. Қазақстан Республикасы – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, аспирантура;

4. 1983-1987 жж. Қазақстан Республикасы – Қазақ қыздар педагоикалық университеті, педагогика и психология факультеті.


 2. АТАҚТАРЫ, МАРАПАТТАРЫ, СЫЙЛЫҚТАРЫ (ҰЛТТЫҚ, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ):     

 

 Жылы     

 Атағының, марапаттың, сыйлықтардың атауы    

Ұйым

Ел

 2010 ж.

 Құрмет Грамотасы

ҚР ДСМ

 Қазақстан    

 2014 ж.

 Құрмет Грамотасы

 ҚР БжҒМ    

Қазақстан

 2017 ж.

 Алғыс хат

ҚР БжҒМ

Қазақстан

 2019 ж.

 Құрмет Грамотасы

ҚР БжҒМ

Қазақстан

 

3. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


2004 жылдан осы күнге дейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы;

1995-2004 жж. – С.Ж.Асфендияров атындағы ұлттық медициналық университет, аға оқытушы;

1992-1995 жж. – Алматы қаласындағы №1 педагогикалық колледждің оқытушысы;

1988-1992 жж. – Алматы қаласындағы №62 балабақшаның тәрбиешісі.

   

 4. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):    


1. 02 сәуір – 28 сәуір 2018ж.,ҚР ЖОО оқытушыларының біліктілігін жетілдіру (240 сағат), «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы, ҚР Білім беру жүйесінің жетекші және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру республикалық институты, сертификат № 0124059;

2. 27 қараша – 14 желтоқсан 2017ж., Санкт-Петербург психология және әлеуметтік жұмыс мемлекеттік институты, «Техники когнитивно-поведенческой терапии в практике работы психолога»,36 с., куәлік № 7827 00146938, Россия;

3. Мамыр, 2017 ж. – «Самоубийства среди молодежи: превенция, интервенция, поственция», Университет наук о здоровье, Каунас, Литва; С.Ж.асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қ.;

4. 21 сәуір – 14 мамыр 2016 ж., «ЭКОМЕН» Таллинн экономика институты, «Базовые навыки семейной психотерапии», 2 кредит. Таллинн, Эстония; 

5. Қараша, 2016 ж. «Управляй стрессом с оптимизмом», профессор Конрад Решке, Лейпциг университеті, 72 с.;

6. 21 қараша – желтоқсан, 2016 ж. Коммуникативтік дағдылар оқытушысы,108с. ҚР ДСМ Қазақ медициналық үздіксіз білім университеті;

7. Сәуір-мамыр 2016 ж. – Базовые навыки семейной психотерапии, Таллинн, Эстония;

8. Қазан, 2016 ж. – сәуір, 2017 ж. – Ново Нордиск компаниясымен бірлескен халықаралық жоба: «Внимание: диабет рядом»;

9. 2015 ж. – «15 жастан 19 жасқа дейінгі қызылшадан қосымша иммундауды ұйымдастыру және жүргізу» атты Республикалық семинарға қатысушы, «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг жөніндегі ғылыми-практикалық орталық»;

10. Тамыз, 2015 ж. – Студенттер арасында өзін-өзі өлтіруді бағалау және алдын-алу. «Golden Grain» қоғамдық қоры, Гонконг әлеуметтік жұмыс қызметімен бірлескен жоба (ҚХР), Алматы қ;

11. Желтоқсан, 2015 ж. – «Schulpsychologische Beratung: Theorie und Praxis», 72 с. Лейпциг, Германия;

12. Қараша, 2014 ж. – маусым, 2015 ж. –Отбасы істері жөніндегі Испан институтымен халықаралық ынтымақтастықта отбасылық істер бойынша мамандарға арналған білім беру бағдарламасы» жобасы, Наварра қ., Испания


 5. КӘСІБИ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУЫ/МҮШЕЛІГІ:                                           


2017 ж. – ҚР транзактылық анализды дамыту қоғамының Кеңес мүшесі.


 6. ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):  

 

 №    

Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

1.

 Children, spolit that vechile of prop-action, features adaptation of potentially-psycholoical

Журнал "European Journal Of Natural History"

 № 6, 2014

Көмекші оқу құралдары, оқулықтар:

1.

 Жолсілтеме: «Педагогика» пәні бойынша. 

I Басылым. Дидактика

 Оқу-әдістемелік құрал

 Құрманғазы атындағы ҚҰК, 2012.– 56 б.

2

 Интеграция негізінде оқытуды ұйымдастыру (орта және жоғары мектеп тәжірибесінде).

 Оқу-әдістемелік құрал

 Алматы, 2015. 132 б. b) РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР   


Жарияланымның атауы

 

     Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы 

Рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

 Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

 К вопросу психологического сопровждения развития личности будущих педагогов

 

 Вестник КазНПУ имени Абая,

серия «Психология» – Алматы, 2016. - №4 (49). – 174 стр., - 41-46с.

 

 

2.

 Psychological assistance of communicative competence development in a prospective specialist in the conditions of pedagogical and medical universities

 Espacios (ISSN07981015-Venezuela-Scopus), 1education, 796107Vol. 38 (Nº 25) Year 2017.

E-SdPTCONICIT - Espacios (ISSN07981015-Venezuela)

 

Scopus

3.

 Experimental research of psychological follow-up of communicative competency development in higher education institutions

 Academia Brasileira de Ciências // An. Acad. Bras. Ciênc.  vol.89  no.4  Rio de Janeiro Oct./Dec. 2017

□ Scopus

4.

 «Рsychological assistance of communicative competence development in a prospective specialist in the conditions оf Pedagogical university»

 Научно-методический журнал «Педагогика и псхология», 2017, №3, выпуск 32. С. 71-78


 7. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ (2010-2016):  

 

 №    

Конференцияның атауы

Name of the conference

Ұйымның атауы 

Name of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жоғары оқу орны ішілік)

1.

 «Дублинские рамки проектирования содержания образования при формировании Рабочего учебного плана: из опыта профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов»

 Учебно-методическая конференция «Практика совершенствования учебного процесса и содержания образования: современные тренды»,

 Алматы қ.

 3 наурыз  2017 ж.,

ҚР (Республикалық, халықаралық)

1.

 Психологическое сопровождение развития коммуникативной компетентности будущего специалиста в условиях педагогического университета

 «Замануи әлемдегі психология: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру контекстіндегі теоряилық және қолданбалы зерттеулер» атты әл-Фараби атындағы ҚазҰУ психология бөлімі ашылуының 30 жылдығына арналған ғылыми-әдістемелік конференция материалдары

 Алматы     қ.

 Желтоқсан, 2018ж.

2.

 «Модель психолого-педагогическогосопровождения развития личности будущего педагога»

 Международная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан

 РК

 15.15.2016

3.

 Компетентностный подход к формированию конкурентоспособности выпускников педагогических вузов.

 «Психология в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее» халық аралық ғылыми-практикалық конференция материалдары

 РК

 2015

4.

 Семейные отношения как показатель развития тревожности в младшем школьном возрасте

 Международная научно-практическая конференция «Психология в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее»

 РК

 2013

5.

 Роль социально-психологических факторов в формировании профессионального стресса у ППС КазНМУ им.Асфендиярова

 Международная научно-практическая конференция «Психология в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее»

 РК

 2013

Алыс шетел

1.

 «Современные тенденции в науке и образовании»

Болгария

 г. София

 10 июня 2017г

2.

 «Проблемы психолого-педагогического сопровождения развития психологической компетентности будущих педагогов».

Чехия

 г. Прага

 22.09.2017 г.


 8. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ):   

 

 Ғылыми зерттеулер бойынша қызығушылықтар ауқымы: тұлға дамуын психологиялық тұрғыдан сүйемелдеу, оқу және кәсіби іс-әрекетті ынталандыру, қарым-қатынас психологоиясы.

 

    

 9. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:   


Шет тілдерін білемін □                                    Шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдерін білетіндер үшін:

 

Тіл

Деңгейі

 Деңгейі белгіленсін (√)  

 Сертификат болған кезде IELTS/TOEFL балдарын және т.б. көрсетіңіз 

 Ағылшын тілі    

 Бастаушы/beginning

*

 

 

 Орташа/Pre-Intermediate