Menu HELPDESK

ҚОЙЛЫБАЕВА РАУШАН ҚУАНЫШҚЫЗЫ

 

  Азаматтығы: Қазақстан

  Байланыс деректері: 

  E-mail: 007_raushan@mail.ru

  Телефон нөмірі8-747-778-03-01   

  Ғылыми дәрежесі:  педагогика ғылымдарының магистрі

 

  

Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шартбелгі: «050119 – Шетел тілі: екі шет тілі».

 

Штаттық  емес                         

 

1. БІЛІМІ/ БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):        

                                                       

1. 2004-2008 жж. – № 1 Алматинский казахский педагогический колледж;

2. 2008-2011 жж. – Қазақстан Республикасы – Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университеті, шет тілдері педагогикалық факультеті, бакалавр;

3. 2011-2013 жж. – Қазақстан Республикасы – Орталық Азия Университеті, педагогика ғылымдарының магистрі;

4. 2019 ж бастап Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, доктарантура.2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ  (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


1. 2011-2012 жж. – Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастары  және Әлем Тілдерінің Университеті жанындағы Шетел тілдері педагогикалық колледжінің ағылшын тілі пәнінің оқытушысы;

2. 2012-2013 жж. – “School of Success”, ағылшын тілі пәнінің оқытушысы;

3. 2013-2020 жж. – Алматы технологиялық университеті, тілдер кафедрасының оқытушысы;

4. 2020 ж.  – Қазақ ұлттық консерваториясы, Әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының ағылшын тілі пәнінің оқытушысы; 

    

3. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):


1. 2013 ж. – “Teaching English as a Foreign Language through Science Reading and Writing”, АТУ, ғылыми-әдістемелік семинар.

2. 2014 ж. – «Тіл дарын» (олимпиада).

3. 2014-2015 жж. – Джордж Вашингтон университетінде «Болашақ» бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдама

4. 2015 ж. – Методика преподавания “Student-centered learning” IF foundation,онлайн-семинар.

5. 2019 ж. – «Шет тілдерін оқытуда нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛБ) инновациялық технологияларды қолдану: әдістер мен тәсілдер» 72с. Курс

6. 2020 ж. –«Author workshop. Finding journal with Scopus and ScienceDirect», Абай атындағы ҚазҰПУ

7. 2020 ж. – «Teaching English in Higher Education», Macmillan Education in Kazakhstan.

    

4. ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):


 № 

                 Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

1.

Когнитивті негізде тіл үйрету

Материалы «Круглого стола» магистрантов, посвященного 15-летию Центрально-Азиатского Университета.

Алматы, 2012 ж.

2.

Teaching foreign language on the basis of lingua-cultural aspect of language

Журнал «Вестник КазНУ», серия филологическая.

Алматы,  2012ж.

3.

Тіл мен мәдениет сабақтастығы

Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Педагогические науки».

Алматы, 2013 ж.

4.

Ағылшын тілі сабағында интерактивті технологияны қолдану арқылы студенттердің мотивациясын арттыру.

Материалы Международной научно-практической конференции «Инновации современного иноязычного образования: опыт, проблемы, перспективы». КазУМОиМЯ им. Абылай хана

Алматы, 2013 ж.

5.

Техникалық ЖОО-да ағылшын тілін оқытудың деңгейін көтеру.

Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Педагогические науки».

Алматы, 2014 ж.

6.

The use of the project method in teaching English

Зарубежный научный журнал «European Applied Sciences»

Германия, 2014 ж.

7.

Discussion as the way of formation of foreign language communicative competences of students.

Международная научно- практическая конференция: Глобализация науки: проблемы и перспективы

Уфа, 2014 ж.

8.

 The methods of working with authentic texts

Международный научный журнал: Инновационная наука

Уфа, 2015 ж.

9.

 Дискурстың аксиологиялық сипаты

Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздықтың туғанына 95 жыл толуына орай «РӘБИҒА СЫЗДЫҚ ФЕНОМЕНІ: ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы.

Алматы, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

Алматы, 2019 ж.

10.

 Ұлт ерекшелігін көрсететін отбасылық құндылықтар

Журнал «Вестник КазНУ», серия филологическая.

Алматы, 2020 ж

 

b) РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:


 № 

Жарияланымның атауы

Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы

Рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1

Teaching a foreign language on the basis of lingua-cultural aspect of language

Хабаршы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, 2012 ж №5-6. С.106-110.

+

2

Тіл мен мәдениет сабақтастығы

 Хабаршы, Абай атындағы ҚазҰПУ. 2 саны. 2013ж

+

3

Техникалық ЖОО-да ағылшын тілін оқытудың деңгейін көтеру.

Хабаршы, Абай атындағы ҚазҰПУ. 1 саны. 2014ж

+

4

Ұлт ерекшелігін көрсететін отбасылық құндылықтар

Хабаршы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, 2020ж.

 

 

+

    

5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ: 


№ 

Конференцияның атауы

Ұйымның атауы 

Ел

 Country 

Күні

 Date 

1

2

3

4

5

Алыс шетел:

1.

Ағылшын тілі сабағында интерактивті технологияны қолдану арқылы студенттердің мотивациясын арттыру.

Алматы

2013

2.

Discussion as the way of formation of foreign language communicative competences of students.

Уфа

2014

3.

Дискурстың аксиологиялық сипаты

Алматы

2019

   

6. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ):


Зерттеу тақырыбы: «Отбасы дискурсының лингвоаксиологиялық аспектісі». Қазіргі заманғы лингвистикалық ғылымдардың даму кезеңінде, тіл мәселесінің адамдардың өмір сүруінің басты формасы мен ортасы ретінде қарастырылуы ғалымдардың басты назарында болуына орай, дискурсты адамдардың өмір сүруінің нақты салаларында зерттеу, әлдеқашан дамыған тілдік жағдаяттарға жаңа серпіліс әкелуі мүмкін.


7. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ: 


Шет тілдерін білемін □                                       Шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдерін білетіндер үшін:

Тіл

 Деңгейі  

 Деңгейі белгіленсін (√)  

 Сертификат болған кезде IELTS/TOEFL балдарын және т.б. көрсетіңіз 

 Ағылшын  

 B2

Сертификат IELTS, 6.0