Menu

INTERNAL ACADEMIC MOBILITY


KURMANGAZY KAZAKH NATIONAL CONSERVATORY INTERNAL ACADEMIC MOBILITY

 

 

2019-2020 ACADEMIC YEAR

 

Outgoing academic mobility:

 

1. Aizharyk, Mukagali Niyazbekuly

2. Pernebek, Nasyr Beybіtbekuly

3. Kuken, Adel Bayanқyzy

the Year II students, specialty: 5В0042300 - Art Management, were sent to the Kazakh National University of Arts for a spring semester from 12.01.20 to 11.05.20

 

Incoming academic mobility:

1. Oteuova, Altyngүl Қayratkyzy

2. Pashayeva, Akniet Omіrbaykyzy

The Year II students, specialty: 5V040300 - Vocal Art, from H.Dosmukhamedov Atyrau State University were admitted for the fall semester from 02.09.19 to 04.01.20.

1 Pashayeva, Akniet Omirbaykyzy

2. Kitapgali, Aydin Kitapgaliuly

The Year II students, specialty: 5В040300 - Vocal Art, from H.Dosmukhamedov Atyrau State University were admitted for the spring semester from 27.01 to 08.06.2020

1. Bisentaeva, Diana Asylbekkyzy

The Year II student, specialty:  5В042300-Art Management, from Kazakh National Academy of Choreography in Nur-Sultan was admitted for the fall semester from 02.09.19 to 04.01.2020

1. Abu, Amina Kaiyrzhankyzy

2. Beisenova, Aidana Serikovna

3. Kuandykova, Kamilla Muratovna

4. Yerimbetova, Medina Batyrkhanovna

5 Bikenova, Aigerim Nurzhankyzy

6. Idrisova, Ayim Serikbolovna

The Year III students, specialty: 5В042300 - Art Management, from Kazakh National University of Arts in Nur-Sultan was admitted for the fall semester from 02.09.19 to 04.01.2020.

 

 

     

Outgoing mobility


No.
    

 

Full name

Year

 

Specialty

 

Host University

Terms

1


Aizharyk, Mukagali Niyazbekuly

 II

5В0042300 - Art Management

Kazakh National University of Arts

 
12.01 -11.05.2020

2

 
Pernebek, Nasyr Beybitbekuly

 II

3

 
Kuken, Adel Bayanқyzy
    

 II


Incoming mobility


No.
    


Full name


Year


Specialty


Sending University

Terms

1.


Oteuova, Altyngul Kairatkyzy
    

 II

5В040300 - Vocal Art

H.Dosmukhamedov Atyrau State University

02.09.19 – 04.01.2020

2.

Pashayeva, Akniet Omirbaygyzy

 II

5В040400 - Traditional Musical Art (Folk singing)

H.Dosmukhamedov Atyrau State University.


02.09.19 – 04.01.20

3.


Bisentaeva, Diana Asylbekқyzy
    

 II

5В042300 - Art Management

Kazakh National Academy of Choreography,
Nur-Sultan

02.09.19 - 04.01.20.

4.


Pashayeva, Akniet Omirbaykyzy

 III

5В040400 - Traditional Musical Art (Folk Singing)

H.Dosmukhamedov Atyrau State University

02.09.19 – 04.01.20

5.


Kitapgali, Aydin Kitapgaliuly

 II

5B010600 - Musical Education

27.01. – 08.06.20

6.


Abu, Amina Kayrzhankyzy

 III

5B042300 - Art Management

Kazakh National University of Arts
Nur-Sultan

02.09.19 - 04.01.20

7.


Beisenova, Aidana Serikovna
  

 III

5В042300 - Art Management

02.09.19 – 04.01.20

8.

Kuandykova,
Kamilla Muratovna

 III

5В042300 - Art management

02.09.19 - 04.01.20

9.


Erimbetova, Medina Batyrkhanovna

 III

5В042300 - Art Management

02.09.19 - 04.01.20

10.


Bikenova. Aigerim Nurzhankyzy
  

 III

5В042300 - Art Management

02.09.19 - 04.01.20

11.


Idrisova, Ayim Serikbolovna
 

 III

5В042300 - Art Management

02.09.19 - 04.01.20.