Menu

Sydykova Assem Serikovna

Tel: + 7 (727) 272-63-48

 

E-mail: otdelkadrov_conservatoria@mail.ru

 

 

 

Education

 

Мaster                                     Университет «Narkhoz», Almaty

2014-2016                              Economy

 

Higher                                     T. Ryskulov Kazakh University of Economy, Almaty

2009-2012                              Accounting and audit

 

Secondary                               Almaty State College of Business

2006- 2009                             Economy, accounting and audit


DOCUMENTS