Menu

2015 год

1.

Аденова А.К.

«Қазақстандағы қазақ музыкалық білім берудың дамуы: тарихи және психологиялық аспект (ХХ век ғасырдың ортасы - ХХІ ғасырдың басы)»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M010300 - Педагогика и психология / научный руководитель: Сейтнұр Ж.С.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

2.

Алиакбарова М.Н.

«Скрипичная музыка Куддуса Кужамьярова»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство (виолончель) / научный руководитель: Хасанова Р.К.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

3.

Адилов Ж.Д.

«ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басындағы Қазақстан композиторлар шығармашылығындағы заманауи композиторлық техникалар»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M041100 – Композиция / ғылыми жетекші: Аманжол Б.Т.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

4.

Аужанова А.Ж.

«Становление исполнительской школы игры на гобое в Казахстане»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство (виолончель) / научный руководитель: Оспанов Т.У.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

5.

Ақылбеков А.Б.

«Қазақ халық аспаптар оркестрі дирижерінің біліктілігін инновациялық технологиялары арқылы дамыту жолдары»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040500 – Дирижерлау / ғылыми жетекші: Қоңыратбай Т.Ә.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

6.

Ботабаев Қ.Т.

«Қазақстандағы ұрмалы аспаптарда кәсіби-орындаушылық өнерінің қалыптасуы мен дамуы»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040200 - Аспаптық орындаушылық / ғылыми жетекші: Қоңыратбай Т.Ә.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

7.

Бексултанова Ж.А.

«Современная струнно-смычковая музыка казахстанских композиторов как отражение национальной традиции»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / научный руководитель: Аманжол Б.Т.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

 

 

8.

Бузыкеева Ж.М.

«Особенности исполнения главных женских партий в казахской опере (на примере опер "Кыз Жибек", "Абай", "Биржан и Сара")»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040300 - Вокальное искусство / научный руководитель: Хасанова Р.К.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

9.

Джумабаева А.С.

«Формирование музыканта-альтиста: проблемы преемственности в обучении»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / научный руководитель: Хасанова Р.К.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

10.

Горбунова Н.В.

«Фортепианные циклы Г.Жубановой. Вопросы целостности композиции и интерпретации»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / научный руководитель: Шапилов В.А.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

11.

Дошимова Д. Е.

«Кобыз-прима: история и современность»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040400 - Традиционное музыкальное искусство / научный руководитель: Оспанова Т.У.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

12.

Дүйсебаева А. Б.

«Қазанғап күйшілік мектебіндегі Сәдуақас Балмағамбетовтың шығармашылық жаңашылдығы және орындаушылық стилі»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040400 - Дәстүрлі музыка өнері / ғылыми жетекші: Қышқабаев Т.Ә.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

13.

Жаменкеев Е.Е.

«Домбыра дәстүріндегі әзіл күйлер және олардың орындаушылық ерекшеліктері»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040400 - Дәстүрлі музыка өнері / ғылыми жетекші: Сабырова С. Ә.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

14.

Зейнгалиева З.Ш.

«Флейтовое исполнительство в Казахстане во второй половине ХХ века - начале XXI века»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство (флейта) / научный руководитель: Кондаурова Е.Г.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

15.

Жалелдин Айбике

«Қытайдағы қазақтардың көркемөнері және музыкалық қойылымдарының бағыт-бағдары»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040300 - Вокальное искусство / ғылыми жетекші: Мұқан А.О.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

16.

Есмаханова Н.А.

«Қазақстан композиторларың баянға арналған шығармалары арқылы болашақ маманның орындаушылық шеберлігін жетілдіру мүмкіндіктері»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040400 - Дәстүрлі музыка өнері / ғылыми жетекші: Т.Ә.Қоңыратбай; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

17.

Еникеева А.Б.

«Опера "Томирис" Алмаса Секребаева в контексте оперного творчества композиторов Казахстана конца ХХ-начала XXI веков (к проблеме традиции и новаторства)»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040100 – Музыковедение / научный руководитель: Зыкова Л.Ю.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

18.

Ержанат Курмет

«Особенности фортепианной фактуры и проблемы интерпретации в творчестве композиторов Казахстана для детей»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство (камерный ансамбль) / научный руководитель: Мухитова А.К.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

19.

Ибраева Б.К.

«Қобыз аспабын үйрету барысында оқушының шығармашылық қабілетін арттырудың педагогикалық жолдары»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040400 - Дәстүрлі музыка өнері / ғылыми жетекші: Мұқан А.О.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

20.

Қалман Ә.А.

«Камерный оркестр как явление в современной музыкальной культуре Казахстана»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / ғылыми жетекші: Мұқан А.О.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

21.

Қабдымананова А. М.

«Қазақ ұлт аспаптар оркестріндегі қобыз прима аспабының алатын орны мен рөлі»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040400 - Дәстүрлі музыка өнері / ғылыми жетекші: Мұқан А.О.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

22.

Қалымов Ғ.Д.

«Заманауи музыкалық мәдениет аясындағы алматыдағы концерттік өмір мен музыкалық сын қызметтің жағдайы»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040100 – Музыкатану / ғылыми жетекші: Жұмалиева Т.Қ.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

 

 

23.

Канат Маликайдар

«Образный строй и фактура в творчестве А.Н.Скрябина (ранний период)»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство (камерный ансамбль) / научный руководитель: Мухитова А.К.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

24.

Маденова Ж.Ж.

«Психолого-педагогические возможности программы "Мурагер" в развитии целостного мышления учащихся школ»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M010300 - Педагогика и психология / научный руководитель: Шакеримова З.Ш.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

25.

Медведева Е. Б.

«Специфика формирования профессиональных навыков и умений в камерном пении (на примере камерно- вокального цикла)»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040300 - Вокальное искусство / научный руководитель: Зыкова Л.Ю.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

26.

Миллер Д.И.

«Развитие ассоциативного мышления учащихся ДМШ в формировнии образного представления»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / научный руководитель: Шакеримова З.Ш.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

27.

Мусапирова Ж.Т.

«Педагогическая и исполнительская деятельность Г.И.Кононенко в развитии концертмейстерского мастерства в Казахстане»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / научный руководитель: Калиакбарова Л.Т.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

28.

Низамов И.Г.

«Болашақ музыка мұғалімінің хормен жұмыс жасау барысында танымдық белсенділігін қалыптастыру»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040500 – Дирижерлау / ғылыми жетекші: Р.Ш.Сыдыкова; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

29.

Нусипжанова Н. Н.

«Симфоническая каритна "Голубой минарет" С.Еркимбекова: жанрово-стилевые особенности»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / научный руководитель: Нусупова А.С.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

 

 

30.

Панарглиева Д.Б.

«Развитие фортепианного трио в камрно-инструментальной музыке казахстанских композиторов»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / научный руководитель: Оспанова Т.У.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

31.

Пазылов С.Р.

«Қаратау өңірі күйлерінің орындаушылық ерекшеліктері және оқу-әдістемелік аспектілері»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040400 - Дәстүрлі музыка өнері/ ғылыми жетекші: Қышқарбаев Т.Ә.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

32.

Садыкова А.А.

«Современные тенденции в подготовке музыкантов-професссионалов в контексте стратегических приоритетов развития музыкального образования в РК»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / научный руководитель: Калиакбарова Л.Т.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

33.

Тулькубаева Ж. Ж.

«Творчество кюйши Кожеке Назарулы в контексте казахской традиционной домбровой музыки»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040100 – Музыковедение / научный руководитель: Оспанова Т.У.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

34.

Таткенова Ш.А.

«Творчество Н.Наушабаева в контексте песенных традиций Центрального Казахстана»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040100 – Музыковедение / научный руководитель: Кузембай С.А.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

35.

Шанбаев Е. Ж.

«Естай Беркімбайұлы әндерінің музыкалық-стильдік ерекшеліктері»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040400 - Дәстүрлі музыка өнері/ ғылыми жетекші: Шанбаев Е.Ж.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

36.

Шешенов А.Б.

«Ұлттық хор репертуары негізінде болашақ мамандардың кәсіби шеберлігін қалыптастыру»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040500 - Хорды дирижерлау / ғылыми жетекші: Қоңыратбай Т.Ә.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

37.

Үкібаев Ә.А.

«Творческая деятельность Ю.С.Клушкина в развитии казахстанского духового искусства»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструментальное исполнительство (духовые и ударные инструменты) / научный руководитель: Хасанова Р.К.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

 

38.

Эмреева А.Е.

«Проблемы жанровой специфики в интерпретации одночастных виолонччельных концертов в творчестве композиторов Казахстана»: Магистерская диссертация на защиту ученой степени магистр искусствоведения: 6M040200 - Инструмнтальное исполнительство (виолончель) / научный руководитель: Шапилов В.А.; Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – Алматы, 2015.

 

39.

Шукенова В.О.

«Махамбет шығармашылығы және Бөкей ордасының музыкалық дәстүрі»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040100 – Музыкатану / ғылыми жетекші: Сабырова А.С.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

40.

Омирбекова М. К.

«Научные основы путей реализации социокультурных функций классической музыки»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / ғылыми жетекші:Шакеримова З.Ш.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.

 

41.

Өтетлеу А.Ә.

«Фортепианное творчество Гульжан Узенбаевой»: өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін қорғауға арналған магистрлік диссертациясы: 6M040200 - Инструментальное исполнительство (фортепиано) / ғылыми жетекші: Кожабеков И.К.; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы – Алматы, 2015.