Menu HELPDESK

Баяндамаларға қойылатын талаптар

Баяндаманың көлемі, оның ішінде аннотациялар мен сілтемелер - 20 мыңға дейінгі белгі (шамамен 10 бет). Форматы: компьютерден терілген Microsoft Word форматты (*.doc, *.docx, *.rtf кеңейтімдегі); шрифты — Times New Roman, негізгі мәтінде 12 кегль, ескертпелерде — 10. Ескертпелер (сілтемелер) «Word» бағдарламасында «сноска» функциясын (ctrl + alt + f) пайдаланып жіберіледі. Жол аралығы - бір, барлық шеттер - 2 см, ені бойынша туралау.

Абзацтар 1 см шегіндімен беріледі (кесте немесе бос орын көмегінсіз); абзацтар аралығы — қарапайым, шрифтік белгілеу — курсив. Мақала тақырыптары — ҮЛКЕН әріптер (теңестіруі ортасына).Тақырып алдында — автордың АТЫ және ЖӨНІ курсивпен, қарапайым жолақтық әріптермен, оң жағынан теңестіріп, төменде – жұмыс орны , қала және мемлекет. Әрі қарай үш тілде - зерттеу тақырыбын, негізгі әдістер мен нәтижелерді қысқаша сипаттайтын кемінде 150 сөзден тұратын түйін беріледі.

Тақырыпша — жартылай қою шрифт, тырнақшалар — типографиялық «», цитата ішінде — қарапайым “”. Үндестілік латынша жазылады: C-dur, g-moll, дыбыс атаулары — латын әріптерімен жазылады және курсивпен белгіленеді: h, G, a2. Күндер сандармен беріледі: ғасыр — римдік, жылдар және он жылдықтар — араб. Ноталық мысалдар, сызбалар мен суреттер негізгі мәтінге енгізілуі керек, сондай-ақ кез-келген графикалық форматтағы (JPEG, TIFF, BMP және т.б. ) бөлек файлдарда берілуі тиіс.

Мақаланы автоматты түрде нөмірленген библиографиялық тізім («Әдебиеттер тізімі» тақырыбымен) аяқтайды. Мәтінде қолданылған әдебиеттерге сілтемелер тік жақшадағы қайнаркөздің библиографиялық тізімдегі нөмірі мен үтірмен бөлінген бет нөмірімен (мысалы: [17, 25], [3, 36]) дәйексөз келтіру тәртібімен жасалады. 

Мақала авторлары ақпараттың, сілтемелердің, цитаталардың және әдебиеттер тізімінің дәлдігі мен сенімділігі үшін толық жауап береді.

Конференция тақырыбына және жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар жариялауға жіберілмейді.

Баяндаманың мәтіні мен конференцияға қатысуға өтінім knk.nauka@gmail.com мекен-жайына тек электронды нұсқада беріледі. Толық мәтіндерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2018 жылғы 15 наурыз.