Menu HELPDESK

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША PHD ДОКТОРАНТУРА ТАПСЫРУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЕМТИХАН ТАЛАПТАРЫ

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ: «8D02123 – АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»


Докторантураға түсушілер шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттарын ұсынған жағдайда ғана қабылдау жүзеге асыралады.

 

1.     МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ЕМТИХАН

 

Мамандық бойынша емтиханға ауызша билет жауап кіреді. Билет үш блоктан тұрады:

1 блок – «Менеджмент», «Тайм-менеджмент»;

2 блок – «Мәдениет экономикасы», «Маркетинг»;

3 блок – «Стратегиялық менеджмент», «Жобаларды басқару», «Public Relations» (Паблик рилейшнз).


Блок 1 

«Менеджмент» пәні бойынша сұрақтар:

1.       Билік формасы мен түсінігі. Ұйымдағы билікті іске асырудың негізгі механизмі.

2.       Басқару ғылымының даму кезеңдері және олардың ерекшеліктері.

3.       Түрлі мектептерді іріктеу бойынша менеджмент тәсілдері.

4.       Менеджмент принциптері мен олардың сипаттамалары.

5.       Менеджменттің негізгі әдістемелік тәсілдері.

6.       Басқару әдістері: түсінігі, түрлері, мазмұны.

7.       Ұйым түсінігі, мазмұны және түрлері.

8.       Ұйымның ішкі ортасы.Басты ауысымдары және олардың сипаттамасы.

9.       Сыртқы орта және оның ішкі жүйеге әсері,тікелей және жаңама факторлары.

10.   Менеджмент жүйесіндегі коммуникациялар: коммуникациялық процестің түрлері мен кезеңдері.

11.   Басқару шешімдері түсінігі және оған ұсынылған талаптары.

12.   Басқару шешімдерін әзірлеу кезеңдері және олардың сипаттамалары.

13.   Басқару шешімдерін қабылдау кезеңдері және оларды қолдану аясы.

14.   Жоспарлау басқару функциясы ретінде.

15.   Ұйымдастыру тұжырымдамасы басқару функциясы ретінде.

 

«Менеджмент»пәні бойынша пайдаланылатын әдебиттер тізімі:

1.       Мескон М. Основы менеджмента (перевод с англ.). – Дело, 2011.

2.       Williams C. Principles of management: учебник / C. Williams. – 6th Ed. – South-Western: Cengage learning, 2009.

3.       Дафт Р. Менеджмент: учебник / Р. Дафт. Под ред. Мордовина С. – 8-е изд., пер. с англ. – Санкт-Петербург: Питер, 2011.

4.       Марков В. Маркетинг. Менеджмент: учебное пособие / В. Маркова. – М.: Омега-л, 2009.

5.       Басовский Л. Менеджмент: учебное пособие / Л. Басовский. – М.: ИНФРА, 2010.

6.       Виханский О. Менеджмент: учебник / О. Виханский, А. Наумов. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Экономист, 2016.

7.       Хажински А. Гуру менеджмента. Дорога к успеху / А. Хажински; пер. с англ. Н. Габенов. – Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012.

8.       Морис М. Начинающий менеджер. Первые шаги на пути к блестящей карьере менеджера / Майкл Морис; Пер. М. Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2010.

9.       Трейси Б. Стань выдающимся менеджером: учебник / Б. Трейси. –SMARTBOOK, 2009.

10.   Джей Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной работы: учебник / Р. Джей. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.

11.   Друкер П. О профессии менеджера: сборник / П. Друкер. – М.: Вильямс, 2008.

12.   Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации: учебник / И. Адизес. – Питер, 2009.

13.   Менеджмент. Теория и практика Казахстана. Учебное пособие для вузов. Под ред. А. Тулембаевой. – Алматы: Алматы Менеджмент Университет, 2015.

 

«Тайм-менеджмент» пәні бойынша сұрақтар:

1.       Тайм-менеджмент уақытты басқару жүйесі ретінде.

2.       Корпоративті тайм-менеджмент принциптері.

3.       Тайм-менеджмент персоналды басқару құралы ретінде.

4.       Тайм-менеджмент ұйымды дамыту негізі ретінде.

5.       Тайм-менеджменттің тиімді технологиялары.

6.       Тайм-менеджменттің даму перспективалары.

7.       Тайм-менеджменттің мәдениеттанымдық негіздері.

8.       Тайм-менеджмент функциялары.

9.       Басқару процестерін және қазіргі заманғы менеджердің жұмыс уақыты шығындарын зерттеу әдістері.

10.   Қазіргі заманғы менеджердің жұмыс уақыты шығынын зерттеу.

11.   Заманауи тайм-менеджменттің негізгі принциптері.

12.   Уақытты басқару: бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізу құралдары.

13.   Стратегиялық жоспарлау және тайм-менеджмент.

14.   Заманауи менеджерді тайм-менеджментке оқытудың негізгі құралдары.

15.   Қазіргі заман менеджері қызметінің ағымдық, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді жоспарлау технологиясы.

 

«Тайм менеджмент» пәні бойынша пайдаланылатын әдебиеттер тізімі:

1.       Архангельский Г. Корпоративный тайм-менеджмент. Энциклопедия решений. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.

2.       Диттмер Р. 151 быстрая идея. Как управлять своим временем / Пер.с англ. –СПб.: ДИЛЯ, 2007.

3.       Дод П., Сандхайм Д. 25 лучших способов и приемов тайм-менеджмента. Как делать больше, не теряя головы /Пер. с англ. – СПб.: ДИЛЯ, 2008.

4.       Захаренко Г. Тайм-менеджмент – СПб.: Питер, 2004.

5.       Кей Френсис. Сдвиньте с мертвой точки ваш тайм-менеджмент. / Пер. с англ – М.: Hippo, 2004.

6.       Трейси Брайан. Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика управления собственным временем / Брайан Трейси. – Пер. с англ. А. Евтеева – М.: СмартБук, 2007.

7.       Сидорова Н., Анисинкова Е. Тайм-менеджмент – M.: Дашков и К, 2008.

8.       Ягер Джин Творческое управление временем в новом веке / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003.

9.       Мерзлякова Е. Эффективный тайм-менеджмент для офисного работника – СПб.: Издательство «Речь», 2007.


Блок 2 

«Мәдениет экономикасы» пәні бойынша сұрақтар:

1.       Қазіргі Қазақстанның экономикалық мәселелері.

2.       Қазақстанның экономикалық саясатының негізгі бағыттары.

3.       Бәсекелестік және нарық модельдері.

4.       Мәдениет саласындағы экономикалық қатынастардың сипаты.

5.       Мәдени қызметтiң экономикалық санаттары жүйесiн қалыптастыру.

6.       Мәдениеттің ресурстық әлеуеті.

7.       Мәдениет саласындағы еңбек сипатының ерекшелігі.

8.       Мәдениет саласындағы еңбек өнімі.

9.       Мәдениет ұйымдарының құқықтық мәртебесі.

10.   Мәдени мұраны қорғау мен пайдаланудың экономикалық механизмі.

11.   Мәдениет саласындағы инвестициялық қызмет.

12.   Мәдени саясат мәдени орта менеджменті ретінде.

13.   Мәдениеттегі тұтынуды зерттеу.

14.   Шығармашылық индустрияларды дамыту: қазіргі жағдайы мен перспективалары.

15.   Мәдениет саласындағы халықаралық сауда.

16.   Мәдени ұйым шаруашылық субъектісі ретінде.

17.   Мәдениет саласындағы меншік қатынастары.

18.   Өнер туындыларын экономикалық бағалау критерийлері.

19.   Қазақстандық өнер нарығын дамыту.

20.   Мәдени өнімдер нарығының құрылымы.

 

«Мәдениет экономикасы» пәні бойынша әдебиеттер тізімі:

1.       «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 207-III Заңы (2016 жылғы 22 қаңтардағы өзгерістер мен толықтырулармен).

2.       Қазақстан Республикасының мәдени саясат тұжырымдамасы (ҚР Президентінің 2014 жылғы 4 қарашадағы № 939 Жарлығымен бекітілген).

3.       Кәсіпорын экономикасы: оқулыққа арналған оқулық. университеттер. – М.: UNITY-DANA, 2009.

4.       Игнатьева Е. Мәдениет экономикасы: оқу құралы. – М.: GITIS, 2013.

5.       Воронова Е. Мәдениет экономикасы: мәдениет және өнер білім мекемелеріне арналған оқулық. – Рязань: Узороче, 1997.

6.       Иванов Г., Шустров М. Мәдениет экономикасы: университеттер үшін оқулық. – М.: UNITY-DANA: 2001.

7.       Грибов В. Кәсіпорын экономикасы. – М.: Қаржы және статистика, 2009.

8.       Кәсіпорын экономикасы (кестелерде, кестелерде, есептерде): ЖОО студенттері үшін оқулық. – М.: ИНФРА-М, 2010.

9.       Дымникова А., Иксанов А. Нарықтық экономикадағы мәдени мекемелерді ресурстық қолдау. – М.: Театралис, 2008.

10.   Морозова Е., Тихонова Е. Экономика және әлеуметтік-мәдени кәсіпорындарды ұйымдастыру: оқулық. М.: Михалков В., 2002.

11.   Игнатьева Е. Мәдениет экономикасы: оқу құралы. – М.: GITIS. 2013.

12.   Воронова Е. Мәдениет экономикасы: мәдениет және өнер білім мекемелеріне арналған оқулық. – Рязань: Узороче, 1997.

 

«Маркетинг» пәні бойынша сұрақтар:

1.       Маркетингтің мәні, мазмұны және эволюциясы. Маркетингті дамыту сатылары.

2.       «Қажеттілік», «сұраныс», «тауар», «биржа», «айырбастау», «мәміле», «нарық» түсініктерінің мәні және олардың маркетинг теориясындағы алатын орны.

3.       Маркетинг заманауи бизнес философиясы ретінде. Мәдениет саласындағы маркетинг.

4.       Маркетинг принциптері, функциялары және мақсаттары.

5.       Маркетинг-микс концепциясы маркетингтің классикалық теориясының негізі ретінде. «4 Р» маркетингінің тұжырымдамасы.

6.       Маркетингті басқару концепциялары: өндірісті жетілдіру концепциясы.

7.       Делдалдар санын таңдаудың үш тәсілі: қарқынды тарату, эксклюзивтілік негізінде бөлу, селективті бөлу.

8.       Маркетингті басқару концепциялары: коммерциялық күштерді күшейту концепциясы.

9.       Сатып алушы мінез-құлқы үлгісі және түпкі пайдаланушының сатып алу туралы шешім қабылдау процесі.

10.   Қазақстан экономикасында макроорта факторларының даму ерекшеліктері.

 

«Маркетинг» пәні бойынша әдебиеттер тізімі:

1.       Авсянников Н. Білім берудегі маркетинг. – М.: Гуманитарлық ғылымдар бойынша Ресей мемлекеттік университетінің баспа үйі, 2008.

2.       Амблер Т. Тәжірибелік маркетинг / Транс. ағылшын тілімен. – СПб: Петр, 2009.

3.       Бронникова Т., Чернявский А. Маркетинг: оқу құралы. – Таганрог, 2009.

4.       Ванкина И., Егоршин А., Кучеренко В. Маркетингтік білім. – Н.Новгород: Университет кітабы, 2006.

5.       Дорошев В. Маркетинг теориясына кіріспе: Оқулық. – М.: ИНФРА-М, 2008.

6.       Ивашков Н. Маркетингті басқару: оқу құралы. – М.: ИНФРА-М, 2010.

7.       Котлер Ф. Маркетинг негіздері / Транс. Ағылшын тілінен: Оқу құралы / Котлер Ф., Армстронг Г., Саундерс Дж. – M.; СПб.; Киев: Williams, 2006.

8.       Котлер Ф. Маркетинг. Басқару: Оқу құралы. – СПб.: Петр, 2006.

9.       Соловьев Б. Маркетинг: MBA бағдарламасы бойынша оқу бағдарламасы. – М.: ИНФРА-М, 2006.

10.   Менеджмент, маркетинг және білім беру экономикасы: Оқу құралы – 2-ші қайта қаралды / Егоршин А., Никандрова Н. – Н.Новгород, NIMB, 2004.

11.   Багиев Г. Маркетинг. Багиев Г., Тарасевич В., Анн Х. – М.: Экономика, 2009.

12.   Голубков Е. Маркетинг негіздері: оқу құралы. – M.: Finpress, 2007.

13.   Кондратьев А. Маркетинг: ұғымдар мен шешімдер. – М.: OLMA-PRESS INVEST: Экономикалық стратегиялар институты, 2003.

14.   Мотышина М. Маркетингтік зерттеулердің әдістері мен модельдері. – СПб: СПбУЭФ баспасы, 2006.

15.   Мотышина М. Маркетингтік зерттеудің жүйелік тұжырымдамасы. – СПб: СПбУЭФ баспасы, 2008.

16.   Акулич И., Герчиков И. Маркетинг: оқу құралы. – M.: Интерпресссер-вис; Мисанта, 2006.


Блок 3 

«Стратегиялық менеджмент» пәні бойынша сұрақтар:

1.        Стратегиялық менеджмент: мәні және мазмұны.

2.        Стратегиялық аймаққа иелік етудің тартымдылығын бағалау.

3.        2016-2017 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалды-инновациялық дамуы жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру.

4.        Басқару жүйелерінің эволюциясы. Болашақтың болжамдылығы, тұрақсыздық деңгейі.

5.        Стратегиялық аймаққа иелік ету болжамды өсіміндегі өзгерістерді бағалау.

6.        Ұйымның сыртқы ортасы: макро- және микро орта, салалық және бәсекеге қабілеттілікті талдау.

7.        Стратегиялық міндеттерді саралау арқылы басқару.

8.        Түрлі өмірлік циклдағы стратегиялық иелік ету аймақтары жиынтығын теңдестіру: қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспектива.

9.        Ұйымның ішкі ортасы: көрсеткіштері, кесінділері.

10.   Стратегиялық позицияларды таңдау арқылы басқару.

11.   Бәсекелестік мәртебесін айқындау кезінде фирманың әлеуетін бағалау.

12.   Сыртқы және ішкі ортаны кешенді талдау: құрылымы.

13.   Компанияның даму бағытын анықтау: стратегиялық көзқарас пен миссияны құру.

14.   Фирманың бәсекелестік мәртебесін бағалау.

15.   Баламаларды қалыптастыру және таңдау кезінде SWOT-талдауды пайдалану және синергетикалық әсерді іздестіру.

16.   Бизнес-жоспар, маркетинг бағдарламасы және ішкіфирмалық жоспар.

17.   Қауіпсіздік жағдайында икемділіктің оң мәнін бағалау және фирманың осалдығын бағалау.

18.   Қаржылық және стратегиялық мақсаттар арасындағы айырмашылықтар.

19.   Портер моделі қызметінің жолында туындайтын кедергілер.

20.   Г.Минцбергтің «5П» стратегиялары.

 

«Стратегиялық менеджмент» пәні бойынша әдебиеттер тізімі:

1.       Томпсон А., Стрикланд Дж. Стратегиялық басқару: ағылшын тілінен. – Williams, 2005.

2.       Виханский О., Наумов А. Оқулық. – M: Economist, 2008.

3.       Мескон М. Басқару негіздері: ағылшын тілінен / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 1998.

4.       Ким У. Чан, Моборн Рене. Көк мұхиттің стратегиясы – М.: Ман, Иванов және Фербер, 2012.

5.       Джон Магретта. Негізгі идеялар: Майкл Портер. – М.: Ман, Иванов және Фербер, 2013.

6.       Гапоненко А., Панкрухин А. Стратегиялық менеджмент – М.: Омега Л, 2008.

7.       Кристенсен К. Бизнес саласындағы инновация мәселесін шешу / ағылшын тілінен. – М.: Alpina Business Books, 2004.

8.       Мэддакс Р. Табысты команда: оны қалай құруға, мотивациялауға және дамытуға арналған ағылшын тілінен. – M.: Alpina Business Books, 2008.

9.       Бирман Л. Жалпы басшылық. – М.: Дело, 2008.

10.   Чудновский С. Әкімшілік шешімдер: Оқулық. – М.: Эксмо, 2007.

 

«Жобаларды басқару» пәні бойынша сұрақтар:

1.       Көшбасшылық жеке өсу факторы және әлеуметтік және кәсіпкерлік дамудың қозғаушы күші ретінде.

2.       Көшбасшылықтың негізгі теориясының сипаттамасы. Көшбасшылардың түрлері.

3.       Көшбасшылықтың жағдайлық теориялары. Олардың ұйымның тиімділігін арттырудағы практикалық рөлі.

4.       Басқару стилі көшбасшылық критерийі ретінде. Стильдерді жіктеу.

5.       Команда ұжымдық басқарудың ұйымдық формасы ретінде.

6.       Жоба командасын қалыптастыру. Қатысушылардың құзыреттілік бейінін жасау.

7.       Командадағы көшбасшылық пен билік. Көшбасшылық әлеуетті бағалау.

8.       Көшбасшылық ұстанымды іске асырудағы негізгі құзыреттер.

9.       Көшбасшы: ұйымдастыру мәдениетін қалыптастыру мен дамытудың ролі мен әдістері.

10.   Көшбасшылық теориясының заманауи және классикалық түрлері.

 

«Жобаларды басқару» пәні бойынша әдебиеттер тізімі:

1.       Қазіргі заманғы компаниядағы жобалар мен жобаларды басқару: Оқу құралы. Г. Ципес, А. Товб. – М.: Олимп-Бизнес, 2009.

2.       Романова М. Жобаны басқару: «Ұйымды басқару» мамандығы бойынша мамандандыру пәні бойынша оқу құралы. – М.: FORUM: INFRA-M, 2009.

3.       Светлов Н., Светлова Г. Жобаларды басқарудың ақпараттық технологиялары. – М.: ЦОП ФГУ ГПЭ РГАУ-МАА Тимирязев атынд., 2006.

4.       Вентльель Е. Операцияларды зерттеу: міндеттері, принциптері, әдістемесі. – М.: Дрофа, 2006.

5.       Волков И. Грачёва М. Жобаны талдау. – М.: UNITY, 1998.

6.       Дительм Г. Жобаны басқару. – СПб.: Business Press, 2003.

7.       Клевцова Н. Жаңа ақпараттық технологияларды қолданумен экономикалық жобаларды тиімді басқару. – М.: МГЛУ, 2007.

8.       Колпачев В. Жобаларды басқарудағы модельдер мен әдістер. Воронеж, 2005.

9.       Жобаларды басқарудың компьютерлік технологиялары. Бағдарлама TimeLine / А. Демченко. – Челябинск, 2001.

10.   Локк Д. Жобаларды басқару негіздері. – М.: ХИППО, 2004.

11.   Мармел Э. Microsoft Office Project 2003: Пайдаланушының Киелі кітабы / И.Тарабров. – М.: диалектика, 2004.

12.   Пинто Дж. Жобаны басқару. – СПб: Петр, 2004.

13.   Инвестициялық жобаны тәуекелдерді басқару: экономикалық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге арналған оқу құралы / М.Грачева, А.Секерин. – М.: UNITY-DANA, 2009.

14.   Инновациялық жобаларды басқару: В.Елисеев. – M.: НИИ РИНКЦЭ, 2005.

15.   Жобаны басқару: стандарттар, әдістер, тәжірибе / Товб А., Ципес Г. – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2003.

16.   Жобаны басқару / Шапиро В., Ольдерогге Н., Юркевич А. – М.: Высш.шк., 2000.

 

«Public Relations» (Паблик рилейшнз) пәні бойынша сұрақтар:

1.       Қоғаммен байланыс негіздері. Коммуникацияның негізгі компоненттері.

2.       «Public relations» қалыптасу және даму үдерісіне коммуникация құралдарының әсері.

3.       Халықаралық бизнестегі PR.

4.       PR-іс-шаралар процесіндегі іс-әрекеттер мен коммуникациялардың тиімділігін бағалау.

5.       Коммуникацияның түрлерін пайдалану ерекшеліктері: PR-кампанияларда коммуникация құралдарының әр түрін пайдаланудың күшті және әлсіз жақтары.

6.       Корпоративтік "Web-site". Интранет және экстранет.

7.       Жергілікті, өңірлік, орталық және халықаралық БАҚ-пен өзара қарым-қатынас стратегиясы мен тактикасы.

8.       Коммуникация құралдарының көмегімен қоғамның мақсатты және негізгі аудиторияларымен өзара іс-қимыл тұжырымдамасы.

9.       Қоғаммен байланысты коммуникация құралдарын пайдалану тәжірибесі.

10.   Бұқаралық ақпарат құралдарымен (Media relations) жұмыс жасаудағы PR -маманның функциялары мен міндеттері.

11.   Жедел жұмыс ақпараттық құжаттары. Имидждік корпоративтік құжаттар.

12.   PR-іс-шараларда коммуникация құралдарын пайдалану ерекшеліктері.

13.   Бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынас («Media relations»).

14.   Баспасөз конференциясы мен брифингтер. Баспасөз туры.

15.   Мамандандырылған тақырыптық семинарлар мен конференциялар. Тақырыптық пресс-таңғы ас және «дөңгелек үстелдер».

16.   БАҚ тақырыптық материалдарды мониторингілеу және талдау.

17.   БАҚ-тағы ақпараттық кампаниялар.

18.   Мақсатты БАҚ деректер базасын құру және жаңарту.

19.   Арнайы және promotion PR-шаралар.

20.   Презентациялар. Көрмелер мен жәрмеңкелер. Фестивальдар, конкурстар, викториналар, жарыстар, лотереялар.

21.   Кәсіби семинарлар және «workshops». Ғылыми форумдар мен симпозиумдар.

22.   Демеушілік және қайырымдылық акциялар. Сэмплинг (sampling).

23.   Көпшілік мәдени-ойын-сауық бағдарламалары.

24.   Корпоративтік «Public Relations»: беделін басқару. Іскерлік беделін құру және нығайту.

25.   Акционерлердің жылдық жиналысын ұйымдастыру және өткізу.

26.   Саясат саласындағы жұртшылықпен байланыс.

27.   Сайлау алдындағы науқандардың стратегиясы мен тактикасын әзірлеу және іске асыру. Мүдделік.

28.   Дағдарыс және проблемалық жағдайларды басқару.

29.   Қазақстанда және шет елдерде жұртшылықпен байланыс жөніндегі жобаларды әзірлеу және іске асыру

 

«Public Relations» (Паблик рилейшнз) пәні бойынша әдебиеттер тізімі:

1.       Арт-менеджмент және арт-индустрия мәселелері бойынша қазақстандық зерттеушілердің жұмыстары.

2.       Менеджмент мәселелері бойынша шетелдік авторлардың негізгі оқулықтары мен монографияларына шолу.

3.       Маркетинг сұрақтары бойынша шетелдік авторлардың негізгі оқулықтары мен монографияларына шолу.

4.       Менеджмент. Қазақстанның теориясы мен практикасы. Жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы.

5.       Бердалиев К. Стратегиялык менеджмент. – Алматы, 2011.

6.       Жобаларды басқару. Іргелі курс. – Экономика жоғары мектебі, 2013.

7.       Верзух Э. Жобаларды басқару: MBA. – М.: Вильямс, 2015.

8.       Лич Л. Уақытында және бюджет шеңберінде: критикалық тізбек әдісі бойынша жобаларды басқару. – М.: Альпина Паблишер, 2016.

9.       Стратегиялық менеджмент: оқулық / Б. Литвак. – Люберцы: Юрайт, 2016.

10.   Молчанова О. Коммерциялық емес ұйымдардың стратегиялық менеджменті: бакалавриат және магистратураға арналған оқулық. – Люберцы: Юрайт, 2016.

11.   Томпсон А. Стратегиялық менеджмент: тұжырымдамасы мен жағдайды талдау үшін. – М.: Вильямс, 2013.

12.   Фомичев А. Стратегиялық менеджмент: жоғары оқу орындарына арналған оқулық – М.: Дашков және К, 2016.

13.   Рудакова Л. Жарнама негіздері, жарнама және қоғаммен байланыс. – СПб.: ГУАП, 2012.

14.   Блэк С. Кіріспе паблик рилейшнз. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.

15.   Ньюсом Даг. PR туралы. Паблик рилейшнз теориясы мен практикасы. – М.: «Имидж-контакт» Инфра, 2001.

16.   Шарков Ф. Паблик рилейшнз. Оқулық. – М.: Дашков и К, 2013.

17.   Кирилова В. PR коммерциялық емес секторда. – Директ-Медиа, 2015.

 

Нормативно-правовые акты:

1.       «Қазақстан – 2050» Стратегиясы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауы.

2.       ҚР Президентінің 11.11.2014 жылғы «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына Жолдауы.

3.       Қазақстан Республикасының еңбек кодексі (өзгерістер мен толықтырулармен жағдай бойынша 21.07.2015ж.)

4.       «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі №451-I Заңы (28.12.2017ж. өзгерістермен және толықтырулармен).

5.       Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 4 қарашадағы №939 Жарлығы.

 

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

Мамандық бойынша емтиханның ең жоғарғы бағасы 50 баллды құрайды. Ең төменгі өту балы – 25.

-       45-50 балл (өте жақсы)

жауаптарда арнайы терминологияны сауатты және дұрыс пайдалану, өнертану ғылымдарының категориялық аппаратын қатесіз меңгеру, мәселелерде қалыптасқан негізгі мәселелерді анықтай білу, фактологиялық материалды қатесіз білу, қисындылық, жауаптың байланыстылығы, қазіргі заманғы ғылыми тіл нормаларын сақтау.

-          35-44 балл (жақсы)

жауаптарда арнайы терминологияны сауатты және дұрыс пайдалану, өнертану ғылымдарының категориялық аппаратын қатесіз меңгеру, мәселелерде қалыптасқан негізгі мәселелерді анықтай білу, фактологиялық материалды қатесіз білу, қисындылық, жауаптың байланыстылығы, қазіргі заманғы ғылыми тіл нормаларын сақтау.

-          25-34 балл (қанағаттанарлық)

жауаптарда арнайы терминологияны жеткіліксіз пайдалану, өнертану ғылымының категориялық аппаратын жеткіліксіз меңгеру, билеттерде қалыптасқан мәселелердің бірін ғана белгілеу, фактологиялық материалды баяндау кезіндегі қателіктер, жауап қисынының, қазіргі ғылыми тіл нормаларының бұзылуы.

-         0-24 балл (қанағаттанарлықсыз)

жауаптарда қажетті мамандандырылған терминологияның болмауы, билеттерде тұжырымдалған сұрақтардың сипаттамалық мазмұндалуы, мәселелерді белгілеуді және баяндауды білмеуі, фактологиялық материалды баяндау кезіндегі өрескел қателер.

2.     РЕФЕРАТТЫ ҚОРҒАУ

Рефератқа қойылатын талаптар:

1.     Зерттеудің тақырыбы мен мазмұны мамандық бейініне сәйкес келуі керек;

2.     Реферат қазақ немесе орыс тілдерінде орындалады;

3.     Рефераттың бет көлемі 20-25 беттен төмен емес болуы керек;

4.     Рефератта көрсетуі тиіс қажетті мәліметтер:

·        тақырыптың өзектілігі мен жаңалығы көрсетілуі тиіс;

·        зерттеу мақсаты, міндеттері, объектісі мен пәнін қою;

·        ғылыми гипотеза және әзірлеуге шығарылатын ережелер;

·        зерттеу әдіснамасы;

·        күтілетін нәтиже, зерттеудің практикалық маңыздылығы.

·        шешілмеген мәселелер мен мәселелерді сипаттау мақсатында соңғы жарияланымдар мен зерттеулерді талдау;

·        Рефератқа дереккөздердің толық шығу деректері көрсетілген пайдаланылған әдебиеттер тізімі (атауы, шыққан жері және жылы, беттер саны) қоса беріледі;пайдаланылған дерек көздер (30 кем емес) шыққан жерін көрсету(атауы, жері, шыққан жылы, бет көлемі)

5.     Рефераттың дәйексөз материалы ғылыми жұмыстардың нормативтеріне сәйкес ресімделеді (әдеби дереккөзі көрсетілген сілтемелер, бет нөмірі міндетті);

6.     Дәйексөз материалы реферат мәтінінің жалпы көлемінің 20%-ынан аспауы тиіс;

7.     Ноталық мысалдар (егер бар болса) рефератқа қосымша ретінде беріледі және реферат мәтінінің негізгі парағына кірмейді;

8.     Мәтін келесі өлшемдерді сақтай отырып, 1 интервалдан кейін басылуы керек: оң жағы – 10 мм, жоғарғы жағы – 20 мм, сол жағы – 30 мм, төменгі жағы – 20 мм. Рефераттың беттері бүкіл мәтін бойынша үздіксіз нөмірлеуді сақтай отырып, араб цифрларымен нөмірленеді. Беттің нөмірі парақтың төменгі оң жағына (бірінші беттен басқа) қойылады.

Рефератты қорғау кезінде зерттеу тақырыбына байланысты музыка теориясы, арт-менеджмент, тарихы және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі бойынша сұрақтар қойылуы мүмкін.

 

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

Рефератты қорғау бойынша шығармашылық емтиханның ең жоғарғы бағасы 50 баллды құрайды. Ең төменгі өту балы – 25.

-          45-50 балл (өте жақсы)

Талапкер өзекті мәселені, жеткілікті эрудицияны, аналитикалық ойлауды, ғылыми аппаратқа ие болуды, проблеманы шешу жолдарын көруді көрсетуі тиіс.

-          35-44 балл (жақсы)

Талапкер мақсаты мен міндеттерін жақсы құрастырады, зерттеудің негізгі ережелерін қисынды баяндайды. Бірақ бұл ретте қарастырылып отырған мәселенің теориясы, тарихы және әдіснамасы мәселелері бойынша білімнің жеткіліксіз деңгейін көрсетеді.

-          25-34 балл (қанағаттанарлық)

Зерттеу проблемасының мәнін әлсіз түсіну, жазбаша ғылыми баяндау дағдысын жеткіліксіз меңгеру, жұмыстың өзектілігінің жеткіліксіз дәлелденуі.

-          0-24 балл (қанағаттанарлықсыз)

Зерттеудің практикалық маңыздылығының болмауы, көлемі аз (10 және одан аз бет), ғылыми аппараттардың әлсіз болуы, тақырыптың мамандық бейініне сәйкес келмеуі.

Барлық сұрақтар бойынша пәндік комиссия хатшысына хабарласуға болады – Бекенова Айжан +7 707 119 0787