Menu HELPDESK

ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ӨНЕРДЕГІ ҰЛТТЫҚ СТИЛЬ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚҰРМАНҒАЗЫ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯСЫ

2020 жылғы 29 сәуір

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция (сырттай)

ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ӨНЕРДЕГІ ҰЛТТЫҚ СТИЛЬ


Соңғы жүзжылдықта ұлттық орындаушылық мектептерді белсенді қалыптастыру, әртүрлі орындаушылық өнер дәстүрлерінің өзара іс-қимылы орындаушылық өнердегі өсіп келе жатқан ғаламдық үрдістердің көрінісіне айналды. Әлемдік сахнадағы көптеген жарқын орындаушылар тек виртуоз-солистер ретінде ғана емес, өз елдерінің музыкалық мәдениетінің өкілдері ретінде танылды. Осы орайда конференция қатысушыларына келесі мәселелер төңірегінде ой қозғауды ұсынамыз:


  • Заманауи өнердегі мектеп пен дәстүрдің орны қандай?

  • Ұлттық стиль қалай көрініс тапқан және оны зерттеу тәсілдері қандай?

  • Академиялық музыкадағы ұлттық орындаушылық стильге дәстүрлі өнердің қандай аспектілері әсер етеді?

  • Жекелеген орындаушылар Ұлттық атқарушы мектептердің қалыптасуы мен дамуына қалай әсер етеді?

  • Жаһандану жағдайында этникалық музыкалық дәстүрлер қалай дамиды?


Аталған мәселелер ойлануға бағыт береді, бірақ оны шектемейді. Конференция тілдері: қазақ, ағылшын және орыс тілдері. Конференцияға баяндамамен қатысуға болады (күндізгі немесе сырттай).

2020 жылдың 10 сәуіріне дейін Ұйымдастыру комитетіне қатысуға өтінім жіберілуі тиіс. Өтініште (бөлек файлда немесе хатта) баяндаманың аты, қатысушының толық аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орны немесе оқу орны, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы көрсетіледі. Студенттер, магистранттар мен докторанттарға да толық аты-жөні, дәрежесі, ғылыми атағы, ғылыми кеңесші / кеңесші лауазымы көрсетілуітиіс. Баяндаманың мәтіні өтінімге қоса беріледі (қосымшада тіркеу талаптарын қараңыз). Конференция басталуына орай жинақ шығару жоспарланып отыр.

Ұйымдастырушылық төлемдер қарастырылмаған. Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбына, ғылыми немесе шығармашылық этиканың нормаларына немесе баяндаманы дайындауға қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін өтініштерді қабылдамауға құқылы. Баяндамалар бағдарламаға қабылданған барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі. Жол жүру және тұру шығындарын жіберуші тарап төлейді.

Мекен-жай: 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғ. 86. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы.

E-mail: knk.nauka@gmail.com. Тел. +7(727)261-63-64

 

 

Баяндамаларға қойылатын талаптар

Баяндаманың көлемі, оның ішінде аннотациялар мен сілтемелер – 20 мыңға дейінгі белгі (шамамен 10 бет). Форматы: компьютерден терілген Microsoft Word форматты (*.doc, *.docx, *.rtf кеңейтімдегі); шрифты –  Times New Roman, негізгі мәтінде 12 кегль, ескертпелерде – 10. Ескертпелер (сілтемелер) «Word» бағдарламасында «сноска» функциясын (ctrl + alt + f) пайдаланып жіберіледі. Жол аралығы – бір, барлық шеттер – 2 см, ені бойынша туралау.

Абзацтар 1 см шегіндімен беріледі (кесте немесе бос орын көмегінсіз); абзацтар аралығы–қарапайым, шрифтік белгілеу — курсив. Мақала тақырыптары – ҮЛКЕН әріптер (теңестіруі ортасына).Тақырып алдында — автордың АТЫ және ЖӨНІ курсивпен, қарапайым жолақтық әріптермен, оң жағынан теңестіріп, төменде – жұмыс орны, қала және мемлекет. Әрі қарай үш тілде - зерттеу тақырыбын, негізгі әдістер мен нәтижелерді қысқаша сипаттайтын кемінде 150 сөзден тұратын түйін беріледі.

Тақырыпша – жартылай қою шрифт, тырнақшалар – типографиялық «», цитата ішінде – қарапайым “”. Үндестілік латынша жазылады: C-dur, g-moll, дыбыс атаулары – латын әріптерімен жазылады және курсивпен белгіленеді: h, G, a2. Күндер сандармен беріледі: ғасыр – римдік, жылдар және он жылдықтар – араб.

Ноталық мысалдар, сызбалар мен суреттер негізгі мәтінге енгізілуі керек, сондай-ақ кез-келген графикалық форматтағы (JPEG, TIFF, BMP және т.б. ) бөлек файлдарда берілуі тиіс.

Мақаланы автоматты түрде нөмірленген библиографиялық тізім («Әдебиеттер тізімі» тақырыбымен) аяқтайды. Мәтінде қолданылған әдебиеттерге сілтемелер тік жақшадағы қайнаркөздің библиографиялық тізімдегі нөмірі мен үтірмен бөлінген бет нөмірімен (мысалы: [17, 25], [3, 36]) дәйексөз келтіру тәртібімен жасалады.

Мақала авторлары ақпараттың, сілтемелердің, цитаталардың және әдебиеттер тізімінің дәлдігі мен сенімділігі үшін толық жауап береді. Конференция тақырыбына және жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар жариялауға жіберілмейді.

Баяндаманың мәтіні мен конференцияға қатысуға өтінім knk.nauka@gmail.com мекен-жайына тек электронды нұсқада беріледі. Хаттың тақырыбына «Орындаушылық өнердегі ұлттық стиль» конференциясының атауын көрсетуіңізді өтінеміз! Толық мәтіндерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2020 жылғы 10 сәуір.


КОНФЕРЕНЦИЯ ЖИНАҒЫ