Menu HELPDESK

ҚҰЛМАНОВА ЗУЛЬФИЯ БЕКБОЛАТҚЫЗЫ

               Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

               Байланыс деректері:

               E-mail: Family-jan@mail.ru

              Тел: +77078337080

              Академиялық лауазымы: PhD докторы, аға оқытушы
Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген шифрі мен мамандығының атауы: «011700 - Филология»

Штаттағы                 

 

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ МЕКЕМЕСІ)          

Жоғары:

2004-2008 ж.ж. Қазақстан Республикасы – Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, филология факультеті, бакалавриат;

2008-2010 ж.ж. Қазақстан Республикасы – Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университеті, филология факультеті, магистратура;

2011-2013 ж.ж. Қазақстан Республикасы – Қайнар университеті, педагогика ғылымдарының магистрі;

2019-2023 ж.ж. Қазақстан Республикасы - Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Лингвистика, докторантура.

 

2. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ (ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ): (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ)

2009 ж. – Экономика және статистика академиясы, тілдер кафедрасының ағылшын тілі пәнінің оқытушысы;

2013 ж. – Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, шет тілдері кафедрасының ағылшын тілі пәнінің оқытушысы;

2016 ж. – Тұран университеті, тілдер кафедрасының оқытушысы;

2017 ж. – Қазақ ұлттық консерваториясы, Әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының ағылшын тілі пәнінің оқытушысы.

 

3. ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ, БАСЫЛЫМДАРЫ, ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ

a) ЖАРИЯЛАНЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

 

Жарияланымның атауы

Басылымның атауы,

орны, жылы

 

1.

Reflection of the religious worldview in language (Скопус Q1)

International Journal of Society, Culture and Language. – Iran, 2022. – Vol 10, Issue 3. – P. 31-43. doi:10.22034/IJSCL.2022.544382.2484.

b) РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

 

#

Жарияланымның атауы

 

 

Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы

Рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар:

ККСОН МОН РК, ВАК РФ

 

1

2

3

4

5

6

1.

Аудармадағы стилистикалық мәселелер

Хабаршы, Абай атындағы ҚазҰПУ. - №1, 2019 ж.

 

 

ККСОН МОН РК,

2.

Музыканың концептуалды рөлі.

ҚазҰУ Хабаршысы Филология сериясы - №4 (172). 2019 ж.

 

 

ККСОН МОН РК,

3.

«Тіл мен дін» //        

 

КазНПУ им. Абая. Вестник, серия филологии №1(71) 2020. - 44-49 бет.        

 

 

ККСОН МОН РК,

4.

«Адамзат дүниетанымындағы «тілдік сана» мен «діни сананың» репрезентациясы».

 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы - №3, 2020   

 

 

ККСОН МОН РК,

5.

Діни ұғым-түсініктердің тілдік сипаттамасы

 

Ш.Уалиханов ат. КМУ-нің Хабаршысы. «Филология сериясы». – Көкшетау, 2020. – № 4 (1). – 84-91 бб.

 

 

ККСОН МОН РК,

6.

«Ғаламның діни бейнесінің тілдік көрінісі».       

Тілтаным журналы. - Алматы, №1 2023ж.   

 

 

ККСОН МОН РК,

 

4. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ

#

Конференция атауы

Ұйымның атауы

Ел

Күні

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жергілікті және ішінара)

1.

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі теңеу бейнесі қызметін атқаратын ұйытқы сөздер

 

Международная научно-практическая конференция «Становление и развитие иноязычного образования за в Республике Казахстан за 25 лет независимости» Тұран университеті

Қазақстан

12.2017

2.

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңеулердің мағыналық-тақырыптық топтары

Международная научно-практическая конференция «Становление и развитие иноязычного образования за в Республике Казахстан за 25 лет независимости» 12.2017 г.

Қазақстан

12.2017

ҚР (Республикалық, халықаралық)

ТМД елдері

 

 

 

 

 

Алыс шетел

 

Материалы 2 МНПК  «Культура и образование: актуальные вопросы развития наук в 21 веке» Нур-Султан 26 декабря 2020г. 

 

1.

Формирование синонимов в английском языке

Of the xiii international scientific and practical conference «Science without borders - 2017». 30 march -07 April.

Ұлыбритания

30.03.-07.04.2017

2.

Translator`s false friends and types of their translation

Xiii mezinárodní vědecko – praktická konference, «Moderní vymoženosti Vědy- 2017», 27 ledna - 05 února 2017 roku. Praga.

 

Прага

27.04.-05.05.2017

3.

Классификация казахских синонимов

Xiii międzynarodowej naukowipraktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń europy-2017», 07 -15 kwietnia 2017 roku,

Ұлыбритания

07.-15.04.2017

4.

The distinctive features of english language in official documents

Xiii mezinárodní vědecko – praktická konference, «Moderní vymoženosti vědy- 2017», 27 ledna - 05 února 2017 roku. Praga.

Прага

27.04.-05.05.2017

5.

Development of students’ Speaking and Pronunciation Skills

Научно-теоретический и практический журнал, «Современный научный вестник» 2 (273)

София

15-22.04. 2018

6.

THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES (GARDNER’S THEORY)

XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА - 2018 София «Бял ГРАД-БГ ОДД» 2018

София

15-22.04. 2018

7.

Роль языка в межкультурной коммуникации.

International scientific and practical conference «Problems of modern science and practice». –– P. 338-342. ISBN:978-63972-061-3

Boston. The USA

21-24.11.2021

 

5. ЗЕРТТЕУЛЕР

Жыл

Зерттеу атауы

қай ЖОО / ұйымнан

Грант болған жағдайда

(МОН РК, Erasmus Mundus и пр.) қаржыландыру көзі

Нәтижесі

1

2

3

 

 

2021-2023

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ағылшын тілді аудитория үшін қазақ мәдениеті мен тілін зерделеу бойынша оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

МОН РК

Оқу-әдістемелік материалдар

 

 

6. ҒЫЛЫМИ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ): - Лингвистика, -Теолингвистика, - Педагогика.

 

7. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ: (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР)

2018 ж. – «Орта және жоғары білім беру жүйесіндегі тілдік оқытылымдағы заманауи технологиялар» С.Афендиаров атындағы ҚазҰМУ (72 сағат);

2018 ж. – «Жаңартылған білім беру жүйесіндегі жоғарғы оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар», «Өрлеу» ұлттық біліктілікті көтеру орталығы (240 сағат);

2018 ж. – «МШБ-мен сабақ жүргізу барысында психологиялық педагогикалық оңалту принциптері» ( инклюзивті білім беру) семинар, Құрманғазы атындағы ҚҰК;

2020 ж. – «Цифрлы педагог» онлайн жазғы курсы. 20-25 шілде, 36 сағат (Сертификат). Абай атындағы ҚазҰПУ;

2020 ж. – «Повышение квалификации преподавателей дисциплин общеобразовательного цикла в формате дистанционного обучения» 7.04-29.07.2020. 72 часов (Сертификат) КазУМОиМЯ им. Абылайхана;

2020 ж. – «Принципы и подходы современной методики преподавания вузе» Казахский национальный университет имени әл-Фараби. Факультет Филологии и мировых языков. Сертификат № 009 (72 часов) 1-28 февраль, 2020 г.,

2020 ж. – Teaching English in Higher Education Macmillan Education in KZ Сертификат (2 часа) 23 апрель, 2020 г.

15.01-29.01.2021г. «The methods of using Modern technologies in Foreign languages teaching», 72 с.

11.01-30.01.2021г «How to foster autonomous learning with technology», 72 с.

29.09.-03.10.2021г. Научно-образовательные парадигмы в условиях цифровизации, 72 с.

13.02-24.02.2023 Global Teachers’ Festival Advancing Learning webinars Macmillan education, 16с.

 

8. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУ:

Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеңіз (√)

IELTS/TOEFL және т.б. баллын көрсетіңіз,

егер сертификаты бар болса

 

Бастаушы/beginning

               

 

 

Орташа/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

Ағылшын

Ілгері/Advanced

+

Диплом, Ielts

 

Кәсіби/Academic writing