Menu HELPDESK

2017 жыл


1.

78.072(043.3)(574)

А 13

 

Абдысагин, Рахат-би Толегенулы.

Современные композиторские техники в музыке композиторов Казахстана XXI века : диссертация магистра искусствоведения / Р. Т. Абдысагин ; научный руководитель Г. Т. Альпеисова; ; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 99 с

Экземпляры: всего:1 - НЗ/ППС(1)

Аннотация: В диссертации исследованы структурные особенности композиций музыкальных произведений композиторов Казахстана начала XXI века.

.

 

 

2.

78.071.2(043.3)(574)

А 74

 

Анықбеков, Манап Бағдатұлы.

Мағауия Хамзиннің өмірі және шығармашылығы : өнертану ғылымдары магистрінің диссертациясы: 2017 жылы 18 маусымда қорғалған / М. Б. Анықбеков ; ғылыми жетекшісі П. Ш. Шегебаев ; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б. ж.], 2017. - 135 б. : сурет. ; ноталар

Экземпляры: всего:1 - НЗ/ППС(1)

Аннотация: Диссертацияда белгілі күйші, домбыра шебері, Мағауия Хамзиннің өмірі мен шығармашылығы зерттелген.

.

 

 

3.

78.071.1(043.3)(574)

Б 18

 

Баймагамбетова Малика Даулетовна

Композиции Вардана Овсепяна в контексте "Третьего течения" : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 17. 05. 2017 / научный руководитель Г. Т. Альпеисова; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 124 с. : ноты.

 

 

 

4.

78.031.4(043.3(574)

Д 12

 

Дабылова Ақерке Бақытжанқызы

Нұртуған Кенжеғұлұлының "Мәулімнияз-Едіге" дастаны: тарихы мен жырлануы : Өнертану ғылымдары магистріның диссертациясы: қорғалған 18. 05. 2017: 6М040400 Дәстүрлі музыкалық өнер / ғылыми жетекшісі Р. С. Малдыбаева; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б. ж.], 2017. - 85 б. с. : суреттер.

 

 

 

5.

780.8:780.641.1(043.3)(574)78.072.2

Д 21

 

Даутбаева Айгерим Файзуловна

Философия Андре Жоливе и ее претворение в произведениях для флейты : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 17. 05. 2015 / научный руководитель Т. Ж. Егинбаева; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 73 с.

 

 

 

6.

780.8:780.614.334(043.3)(574)78.072.2

Д 40

 

Джанайдаров Назар Темуржанович

Произведения для виолончели казахстанского композитора Ж. Дастенова : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 17. 05. 2017 / научный руководитель М. С. Курмангалиева; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 66 с. : ноты.

 

 

 

7.

780.6(043.3)(574)

Ж 27

 

Жанғалиева Айдана Бауржанқызы

Ысқышты музыкалық аспаптар - прима қобыз, моринхур, архудың ерекшеліктері, мүмкіндіктері және репертуар кеңістігі : өнертану ғылымдары магистрінің диссертациясы: қорғалған 05. 2017 / ғылыми жетекшісі М. С. Құрманғалиева; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б.ж.], 2017. - 74 б. с. : суреттер.

 

 

8.

780.8:780.649.1(043.3)(574)78.071.1

Ж 49

 

Жекенова меруерт Даутовна

Орган в творческой практике композиторов Казахстана : диссертация магистра искусствоведческих наук: / научный руководитель Г. Б. Әбдірахман;; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 62 с. : ноты.

 

 

9.

784(=574.1)(574)

Ж 79

 

Жолбаева Жанат Уразмаганбетовна

Батыс Қазақстан ән өнерінің қазіргі ахуалы : өнертану ғылымдары магистрінің диссертациясы: қорғалған 18. 05. 2017 / ғылыми жетекшісі М.С.Құрманғалиева; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б.ж.], 2017. - 65 б. с. : ноталар.

 

 

10.

7.071.2(043.3)(574)

Ж 88

 

Жумаханова Бахытгуль Байказаковна

Бибігуль Төлегенованың шығармашылық кейпі және орындаушылық ерекшеліктері : өнертану ғылымдары магистрінің диссертациясы: қорғалған 20. 05. 2017 / ғылыми жетекшісі Әбдірахман Г.Б.;; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б.ж.], 2017. - 60 б. с. : ноты.

 

 

11.

780.8:780.614.13(/Ж 88-616384

 

Жумашева Жанар Даулетовна

Қыл қобыздың сүйемелдеуімен ән-жыр өнері : өнертану ғылымдары магистрінң диссертациясы: қорғалған 19.05.2017 / ғылыми жетекшісі Г. Т. Әльпеисова; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б.ж.], 2017. - 59 б. с.

 

 

12.

782:78.072.2(043.3)(574)

И 50

 

Имангалиева Улдай Жумабековна

Музыка оперы "Кыз Жибек" Е. Брусиловского в социально-культурном пространстве Казахстана : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25. 05. 2017 / научный руководитель Г. Т. Альпеисова; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 75 с. : ноты, иллюстрации.

 

 

13.

78.071.2(043.3)(574)

К 35

 

Кенжалина Аида

Домбыра өнеріндегі авторлық мәселе : (Бір-екі күйлерімен есімдері тарихта сақталып қалған күйшілердің негізінде): өнертану ғылымдары магистрінің диссертациясы: қорғалған 18. 05. 2017 / ғылыми жетекшісі П. Шегебаев; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б.ж.], 2017. - 68 б. с.

 

 

14.

78.072.2(043.3)(574)780.8:780.647.2

К 44

 

Кисатов Бейбит Тасбулатович

Хорошо темперированный клавир И. С. Баха в баянно-аккордеонном репертуаре : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 19. 05. 2017 / научный руководитель У. Р. Джумакова; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 56 с.

 

 

15.

37.013:373.67(043.3)(574)

К 58

 

Кожебаев Дархан Ержанұлы

Болашақ музыка мұғалімінің этнопедагогикалық мәдениетінің дамуы : педагогика ғылымдары магистрінің диссертациясы: қорғалған 20. 05. 2017 / ғылыми жетекшісі Г. А. Хусаинова; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б.ж.], 2017. - 94 б. с. : нота, суреттер.

 

 

16.

780.8:780.616.432(043.3)(574)78.072.2

К 91

 

Кунанбаева Мадина Сергеевна

Значение фактуры в произведениях для фортепиано казахстанского композитора С. Ж. Еркимбекова : диссертация магистра искусствоведческих наук / научный руководитель М. С. Курмангалиева; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 29 с. : ноты.

 

 

 

 

17.

745.522:746.4(043.3)(574)

М 14

 

Майкыбекова Жанар Абдыкадыровна

Проектирование современной одежды с использованием традиционных технологий казахского прикладного искусства : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 19. 05. 2015 / научный руководитель Г. Ш. Солтанбаева; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 59 с. : иллюстрации.

 

 

18.

78.03(043)(574)

М 12

 

Мақанова Зарина

Торғай өңірінің өнері : өнертану ғылымдарының магистрі диссертация / ҚазҰӨУ; Қобыз және ОХА кафедрасы; ғылыми жетекші Г. Т. Әлпеиісова. - Астана : б/и, 2017. - 90 б. с. : суреттер, ноталар. - Пайдаланған әдебиеттер: б. 59-60.

 

 

19.

780.8:780.614.332 :78.082.4(043.3)(574)

М 42

 

Медетбек, Майгүл Ерланқызы.

Скрипичные концерты в музыке Казахстана начала XXI веке (на примере творчества Д. Мусахан, С. Байтерекова) : диссертация на соискание академической степени магистра искусствоведческих наук: 6M040200 - Инструментальное исполнительство: защищена 17.05.2017 / М. Медетбек ; научный руководитель Т. Ж. Егинбаева ; Казахский национальный университет искусств. - Астана : КазНУИ, 2017. - 68 с. : фот.

Экземпляры: всего:1 - НЗ/ППС(1).

 

 

20.

780.614.334.071.2:785.7 (043.3)(574)

М 91

 

Мусагулова, Жанель Аслановна.

Камерная инструментальная музыка Казахстана: к проблеме интерпретации фольклора (на примере творческой деятельности Б. Далденбай и А. Абдинурова) : диссертация на соискание академической степени магистра искусствоведческих наук: 6M040200 - Инструментальное исполнительство / Ж. А. Мусагулова ; научный руководитель Т. Ж. Егинбаева ; Казахский национальный университет искусств. - Астана : КазНУИ, 2017. - 67 с. : муз. пр.

Экземпляры: всего:1 - НЗ/ППС(1)

Учебная литература: /6M040200 - Инструментальное исполнительство.

 

 

21.

78.07:930.85(043.3)(574)

М 91

 

Мусахаджаева Сауле Карасаевна

Опера "Курмангазы" А. и Г. Жубановых как музыкальный текст и произведение : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 20.05.17 / научный руководитель У. Р. Джумакова; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 68 с.

 

 

22.

782.1(043.3)(574)

М 11

 

Мұханов Ербол Бұланбайұлы

Қазақ операларындағы бас даусына жазылған бейнелерді баян ету ерекшеліктері (Сырттан, Нұрым, Жәңгір хан, Абылай хан бейнелерінің негізінде) : өнертану ғылымдары магистрінің диссертациясы: қорғалған 18. 05. 2017 / ғылыми жетекшісі Т. Ж. Егинбаева; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б. и.], 2017. - 64 б. с.

 

 

23.

792.024.3(043.3)(574)

О-57

 

Омарова, Азина Кадиржановна.

Маска и особенности ее применения в оперных и балетный постановках : диссертация на соискание академической степени магистра искусствоведческих наук: 6M041000 - Сценография: защищена 19.05.2017 / А. К. Омарова ; научный руководитель Г. Ш. Солтанбаева ; Казахский национальный университет искусств. - Астана : КазНУИ, 2017. - 67 с

Экземпляры: всего:1 - НЗ/ППС(1).

 

 

24.

784.1(043.3)(574)

Р 95

 

Рыскулов Куаныш Токтарбаевич

Кантата Сыдыка Мухамеджанова на стихи Абая: исполнительская практика и хоровое письмо : диссертация магистра искусствоведения: защищена 05. 2017 / научный руководитель У. Р. Джумакова; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 59 с.

 

 

25.

78:37.0(043.3)(574)

С 13

 

Сагат Перизат

Қытай музыкалық білім жүйесінің құрылуы мен дамуы : педагогика ғылымдары магистрінің диссертациясы: қорғалған 20. 05. 2017 / ғылыми жетекшісі Г. А. Хусаинова; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б.ж.], 2017. - 88 б. с.

 

 

26.

78.089(091)(043.3)(574)

С 18

 

Сансызбаев Ержан Сер3кбол9лы

Хор партитурасының тарихы және оны талдау мәселелері : өнертану ғылымдары магистрінің диссертациясы: қорғалған 20. 05. 2017 / ғылыми жетекшісі Г. Б. Әбдірахман; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б.ж.], 2017. - 85 б. с.

 

 

27.

780.8:780.647.2(043.3)(574)

С 20

 

Сартай Даулетхан

Танго в современном баянном искусстве : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 19. 05. 2017 / научный руководитель Малдыбаева Р. С.; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 61 с.

 

 

28.

791.1(=512.122)(043.3)(574)

С 28

 

Сейітжан Айдос Майырұлы

Авторский игровой кинематограф современного Казахстана : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 20. 05. 2017 / научный руководитель И. Т. Смаилова; Казахский национальный университет искусств. - Астана : [б. и.], 2017. - 82 с.

 

 

29.

73.03(043)(574)

С 32

 

Серкебай Нұрхан

ХХ - ХХІ ғғ. қазақ мүсін өнеріндегі тарихи мемориалдар : өнертану магистрі диссертация; қорғалған 20.05.2017 / ҚазҰӨУ; ғылыми жетекшісі А. М. Асылбекова. - Астана : б/и, 2017. - 111 б. с. : суреттер. - Пайдаланылған әдебиеттер: б. 86-89.

 

 

30.

78.031.4:78.071.2(043)(574)

С 54

 

Соңғыбаев Еркебұлан

Маңғыстау күйшілік мектебі және Сержан Шәкірат : өнертану ғылымдарының магистрі диссертация; қорғалған 18.05.2017 / ҚазҰӨУ; ғылыми жетекшісі П. Ш. Шегебаев. - Астана : б/и, 2017. - 62 б. с. : ноталар. - Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: б. 61-62.

 

 

31.

780.647.2:785.7(043)(574)

Т 11

 

Тілеулиева Ақтолқын

Баян аспабы қазақ фольклорлық ансамбльде : өнертану ғылымдарының магистрлік диссертациясы; 6М040400 - Дәстүрлі музыкалық өнер; қорғалған 19.05.2017 / ғылыми жетекші П. Шегебаев. - Астана, 2017. - 86 б. с. : суреттер, ноталар. - Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: б. 59-60.

 

 

32.

78.031.4:78.074(043)(574)

Т 18

 

Тапенов Даулет Тұрсынханұлы

Қазақ-түркімен музыкалық байланыстары : өнертану ғылымдарының магистрі диссертация; қорғалған 18.05.2017 / ҚазҰӨУ; Домбыра кафедрасы; ғылыми жетекші Р. С. Малдыбаева. - Астана : б/и, 2017. - 72 б. с. : суреттер, ноталар. - Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: б. 70-72.

 

 

33.

78.031.4:784.4(043)(574)

Т 23

 

Таскарин Оңғарбек

Батыс күй өнеріндегі жыр нышандары : өнертану ғылымдарының магистрі диссертация; 6М040100 - Музыкатану; қорғалған 20.05.2017 / ҚазҰӨУ; Музыкатану және композиция кафедрасы; ғылыми жетекші Г. Т. Әлпеиісова. - Астана, 2017. - 97 б. с. : ноталар. - Қолданылған әдебиеттер тізімі: б. 84-91.

 

 

 

 

34.

78.031.4:398.87(043)(574)

Т 11

 

Түрікпен Күнсұлу Түрікпенқызы

Қазақ жараулық дәстүріндегі "Көрұғлы" музыкалық эпосы : өнертану ғылымдарының магистрі диссертация; 6М040400 Дәстүрлі музыкалық өнер / ҚазҰӨУ; ғылыми жетекші Р. С. Малдыбаева. - Астана : б/и, 2017. - 101 б. с. : ноталар. - Пайдаланған әдебиеттер тізімі: б. 82-84.

 

 

35.

7.01(043)(574)

Х 18

 

Хамитова Камилла Мажитовна

Феномен визуальности в современной культуре : диссертация магистра гуманитарных наук; специальность 6М020400 - Культурология; защищена 20.05.2017 / КазНУИ; Кафедра "Истории Казахстана и гуманитарных дисциплин"; научный руководитель Г. Н. Поваляшко. - Астана, 2017. - 83 л. с. : иллюстрации. - Список использованной литературы: с. 80-83.

 

 

36.

792.071(043.3)(574)

Z99

 

Әбіл Мирас

Жанат Шайкинаның ұлттық театр өнерін дамытудағы актерлік үлесі : өнертану ғылымдары магистрінің диссертациясы: қорғалған 20.05. 2017 / ғылыми жетекшісі Н. Р. Ескендіров; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : [б.ж.], 2017. - 79 б. с.