Menu HELPDESK

Абайдың рухани мұрасы және қазіргі заманғы өнертанудың өзекті мәселелері

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ

ҚҰРМАНҒАЗЫ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯСЫ

                                                                      

2020 жылғы 19 қараша

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған "Абайдың рухани мұрасы және 

қазіргі заманғы өнертанудың өзекті мәселелері"


Конференцияның ғылыми бағдарламасы дәстүрлі және қазіргі заманғы музыкалық өнерді зерттеу саласындағы кең ауқымды мәселелерді қамтиды: тарих, ұлы қайраткер Абай мұрасын зерттеу теориясы мен практикасы, сипаттау және басып шығару, музыкалық поэтика мәселелері, өткен және қазіргі музыкалық өнерді зерттеудің теориялық аспектілері.

Конференцияның басты тақырыптары - ХХ ғасырдың басынан бастап бүгінгі күнге дейінгі Абай мұрасының тағдыры,  композитор шығармаларының ұлттық музыкалық мәдениеттің дамуы контексіндегі рөлі мен маңызы, қазіргі дәстүрлі, концерттік тәжірибедегі Абай мұрасы.

Конференция кестесіне зерттеу бағыттары бойынша секциялардың ғылыми отырыстары енгізілді:

*     XX-XXI ғасырлардағы музыкалық мәдениет контекстіндегі Абай шығармашылығы;

*                Абайдың музыкалық-эстетикалық және педагогикалық көзқарастары мен ұстанымдары;

*  Абай шығармашылығындағы негізгі көркемдік тақырыптар;

*  Абай музыкасының орындаушылық интерпретациясы мәселелері.

*   Музыка ғылымының, педагогиканың және орындаушылықтың өзекті мәселелері

*  Қазіргі қазақ музыкасы: жаңа зерттеулер

*  Қазақстандық композиторлық мұра: өткені мен бүгіні

Конференция аясында Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Халық музыка факультетінің 75 жылдығына арналған "Дәстүрлі музыкалық өнердің бүгінгі өзекті мәселелері мен болашағы" атты секциялық отырысы өтеді. Секция бағдарламасына факультеттің жетекші оқытушылары, орындаушылары, магистранттары мен студенттері қатысады. Талқылау тақырыбы қазіргі заманғы дәстүрлі музыка өнерінің түрлі аспектілері: өмір сүру мәселелері, даму перспективалары, сондай-ақ қазіргі заманғы көркем практикадағы дәстүрлердің сыну мәселелері болады.

Теориялық және тарихи музыка, этномузыкатану және фольклористика, музыкалық тарихнама, музыкалық Педагогика және психология, орындаушылық және интерпретация теориясы мен тарихы, жаппай музыкалық мәдениет, жалпы өнертану тақырыптары бойынша баяндамалар ұсынылуы мүмкін.

Конференция тілдері: қазақ, ағылшын және орыс тілдері. Конференцияға баяндамамен қатысуға болады (күндізгі немесе сырттай).

2020 жылдың 15 қазанына дейін Ұйымдастыру комитетіне қатысуға өтінім жіберілуі тиіс. Өтініште (бөлек файлда немесе хатта) баяндаманың аты, қатысушының толық аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орны немесе оқу орны, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы көрсетіледі. Студенттер, магистранттар мен докторанттарға да толық аты-жөні, дәрежесі, ғылыми атағы, ғылыми кеңесші / кеңесші лауазымы көрсетілуітиіс. Баяндаманың мәтіні өтінімге қоса беріледі (қосымшада тіркеу талаптарын қараңыз). Конференция басталуына орай жинақ шығару жоспарланып отыр.

Ұйымдастырушылық төлемдер қарастырылмаған. Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбына, ғылыми немесе шығармашылық этиканың нормаларына немесе баяндаманы дайындауға қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін өтініштерді қабылдамауға құқылы. Баяндамалар бағдарламаға қабылданған барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі.

Мекен-жай: 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғ. 86. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы.
E-mail: knk.nauka@gmail.com. Тел. +7(727)261-63-64
+7 707 717 7573
+7 708 622 2859

 

                                       Баяндамаларға қойылатын талаптар


Баяндаманың көлемі, оның ішінде аннотациялар мен сілтемелер – 20 мыңға дейінгі белгі (шамамен 10 бет). Форматы: компьютерден терілген Microsoft Word форматты (*.doc, *.docx, *.rtf кеңейтімдегі); шрифты – Times New Roman, негізгі мәтінде 12 кегль, ескертпелерде – 10. Ескертпелер (сілтемелер) «Word» бағдарламасында «сноска» функциясын (ctrl + alt + f) пайдаланып жіберіледі. Жол аралығы – бір, барлық шеттер – 2 см, ені бойынша туралау.

Абзацтар 1 см шегіндімен беріледі (кесте немесе бос орын көмегінсіз); абзацтар аралығы–қарапайым, шрифтік белгілеу — курсив. Мақала тақырыптары – ҮЛКЕН әріптер (теңестіруі ортасына).Тақырып алдында — автордың АТЫ және ЖӨНІ курсивпен, қарапайым жолақтық әріптермен, оң жағынан теңестіріп, төменде – жұмыс орны, қала және мемлекет. Әрі қарай үш тілде - зерттеу тақырыбын, негізгі әдістер мен нәтижелерді қысқаша сипаттайтын кемінде 80 сөзден тұратын түйін беріледі.

Тақырыпша – жартылай қою шрифт, тырнақшалар – типографиялық «», цитата ішінде – қарапайым “”. Үндестілік латынша жазылады: C-dur, g-moll, дыбыс атаулары – латын әріптерімен жазылады және курсивпен белгіленеді: h, G, a2. Күндер сандармен беріледі: ғасыр – римдік, жылдар және он жылдықтар – араб.

Ноталық мысалдар, сызбалар мен суреттер негізгі мәтінге енгізілуі керек, сондай-ақ кез-келген графикалық форматтағы (JPEG, TIFF, BMP және т.б. ) бөлек файлдарда берілуі тиіс.

Мақаланы автоматты түрде нөмірленген библиографиялық тізім («Әдебиеттер тізімі» тақырыбымен) аяқтайды. Мәтінде қолданылған әдебиеттерге сілтемелер тік жақшадағы қайнаркөздің библиографиялық тізімдегі нөмірі мен үтірмен бөлінген бет нөмірімен (мысалы: [17, 25], [3, 36]) дәйексөз келтіру тәртібімен жасалады.

Мақала авторлары ақпараттың, сілтемелердің, цитаталардың және әдебиеттер тізімінің дәлдігі мен сенімділігі үшін толық жауап береді. Конференция тақырыбына және жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар жариялауға жіберілмейді.

Баяндаманың мәтіні мен конференцияға қатысуға өтінім knk.nauka@gmail.com мекен-жайына тек электронды нұсқада беріледі. Хаттың тақырыбына "Абайдың рухани мұрасы және қазіргі заманғы өнертанудың өзекті мәселелері" конференциясының атауын көрсетуіңізді өтінеміз! Толық мәтіндерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2020 жылғы 15 қазан.

КОНФЕРЕНЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖИНАҒЫ