Menu HELPDESK

ҚҰЛМАНОВА ЗУЛЬФИЯ БЕКБОЛАТҚЫЗЫ

   Азаматтығы: Қазақстан

   

   Байланысу деректері: 

   E-mail: Family-jan@mail.ru

   Телефон нөмірі: 8-707-833-70-80

   Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

 Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шартбелгі: «01.17.00 – Филология».

 

Штаттық                            

                                                             

 1. БІЛІМІ/ БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):  


1. 2004-2008 ж.ж. Қазақстан Республикасы – Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, филология факультеті, бакалавриат;

2. 2008-2010 ж.ж. Қазақстан Республикасы – Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университеті, филология факультеті, магистратура;

3. 2011-2013 ж.ж. Қазақстан Республикасы – Қайнар университеті, педагогика ғылымдарының магистрі.

 

 

 2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):  

 

1. 2009 ж. – Экономика және статистика академиясы, тілдер кафедрасының ағылшын тілі пәнінің оқытушысы;

2. 2013 ж. – Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, шет тілдері кафедрасының ағылшын тілі пәнінің оқытушысы;

3. 2016 ж. – Тұран университеті, тілдер кафедрасының оқытушысы;

4. 2017 ж. – Қазақ ұлттық консерваториясы, Әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының ағылшын тілі пәнінің оқытушысы.

 

 

 3. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):  


1. 2011 ж. – «Тіл, мәдениет және ұлттық қауіпсіздік», М.В. Ломоносов атындағы МГУ (курс);

2. 2011 ж. – «ШТО халықаралық стандарты», Абылай хан атындағы ХҚжӘТУ (курс);

3. 2011 ж. – «Қашықтықтан оқыту», Экономика және статистика академиясы (курс);

4. 2011 ж. – «Электрондық кітап», ҚазМемҚызПУ (курс);

5. 2012 ж. – «Global English in Global World», Макмиллан (семинар);

6. 2012 ж. – «Inspiring Learners. Enhancing Teaching», Макмиллан (семинар);

7. 2012 ж. – «Web of knowledge»(импакт фактор), ғылыми-техникалық ақпараттардың ұлттық орталығы (семинар);

8. 2012 ж. – «Қазақ тілін оқытудағы заманауи әдіснамалар: үдеріс, сапа, жетістік», Абылай хан атындағы ХҚжӘТУ (семинар);

9. 2013 ж. – «Оқытудың заманауи әдістемелері», ҚазМемҚызПУ;

10. 2013 ж. – «Педагогикалық шеберлікті жетілдіру», Ж.Баласағын атындағы ҚырҰУ (72с. курс);

11. 2013 ж. – «Дистанциондық білім беру техналогиясы», Қазақстан-Ресей Университеті (72с. курс);

12. 2014 ж. – «Developing essential skills for academic success», Macmillan seminar;

13. 2014 ж. – «Білім сапасын көтеру үшін қолданылатын жаңа технологиялар», Sun Ray Training (72с. курс);

14. 2014 ж. – «Bringing Business English to Life», Oxford University Press;

15. 2015 ж. – «Innovation in Teaching English as Foreign language», Express Education;

16. 2015 ж. – «Critical thinking makes sense», Macmillan seminar;

17. 2015 ж. – «Teaching and learning English with the Brain in Mind», Macmillan seminar;

18. 2016 ж. – «Аударма ісіндегі өзекті мәселелер» әл-Фараби атындағы ҚазҰУ;

19. 2016 ж. – «The use of English in the modern world: Importance of English, Globalization – a changing world» Туран университеті;

20. 2018 ж. – «Орта және жоғары білім беру жүйесіндегі тілдік оқытылымдағы заманауи технологиялар» С.Афендиаров атындағы ҚазҰМУ;

21. 2018 ж. – «Жаңартылған білім беру жүйесіндегі жоғарғы оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар», «Өрлеу» ұлттық біліктілікті көтеру орталығы;

22. 2018 ж. – «МШБ-мен сабақ жүргізу барысында психологиялық педагогикалық оңалту принциптері» ( инклюзивті білім беру) семинар, Құрманғазы атындағы ҚҰК;

23. 2020 ж. – «Цифрлы педагог» онлайн жазғы курсы. 20-25 шілде, 36 сағат (Сертификат). Абай атындағы ҚазҰПУ;

24. 2020 ж. – «Повышение квалификации преподавателей дисциплин общеобразовательного цикла в формате дистанционного обучения» 7.04-29.07.2020. 72 часов (Сертификат) КазУМОиМЯ им. Абылайхана;

25. 2020 ж. – «Принципы и подходы современной методики преподавания вузе»КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ. Факультет Филологии и мировых языков. Сертификат № 009 (72 часов) 1-28 февраль, 2020 г.,

26. 2020 ж. – Teaching English in Higher Education Macmillan Education in KZ Сертификат (2 часа) 23 апрель, 2020 г.

    

 4. ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):  

 

 № 

          Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

1.

Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударудың трансформациялық үлгісі

Хабаршы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - № 1-2 (141-142)

 

Алматы, 2013 ж.

2.

Қазақ және түрік тілдеріндегі туыстық атауларға байланысты фразеологизмдер

Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы «Ізденіс».– №1

Алматы, 2013 ж.

3.

Туыстық қатынастар

Международная научно-практическая конференция // «Государственный язык в области образования Республики Казахстана: Современное состояние и вопросы взаимодействия культур». КазЖенПУ.

Алматы, 2013 ж.

4.

Distance education as a form of innovation in higher education.

Материалы международной научно-практической конференции. «Глобальные вызовы и современные тренды развития высшего образования».

Алматы, 2013 ж.

5.

The role of games in teaching and learning languages.

Хабаршы, ҚазМемҚызПУ, №1

Алматы, 2014 ж.

6.

The problem of synonyms in translation

Хабаршы, ҚазМемҚызПУ, №1

 

Алматы, 2014 ж.

7.

Аудармадағы эквиваленттілік

Хабаршы, ҚазМемҚызПУ, №1

 

Алматы, 2014 ж.

8.

Халықаралық терминдердің тілімізге енуі мен қалыптасуы

 

Хабаршы, ҚазМемҚызПУ, №1

 

Алматы, 2014 ж.

9

Формирование синонимов в английском языке

Of the xiii international scientific and practical conference «Science without borders - 2017». 30 march -07 april,

Англия, 2017 ж.

10

Translator`s false friends and types of their translation

Xiii mezinárodní vědecko – praktická konference, «Moderní vymoženosti Vědy- 2017», 27 ledna - 05 února 2017 roku. Praga.

 

Прага, 2017 ж.

11

Классификация казахских синонимов

Xiii międzynarodowej naukowipraktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń europy-2017», 07 -15 kwietnia 2017 roku, Великобритания

Англия, 2017 ж.

12

The distinctive features of english language in official documents

Xiii mezinárodní vědecko – praktická konference, «Moderní vymoženosti vědy- 2017», 27 ledna - 05 února 2017 roku. Praga.

Прага, 2017 ж.

13

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі теңеу бейнесі қызметін атқаратын ұйытқы сөздер

 

Международная научно-практическая конференция «Становление и развитие иноязычного образования за в Республике Казахстан за 25 лет независимости» Тұран университеті

Алматы, 2018 ж.

14

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңеулердің мағыналық-тақырыптық топтары

Международная научно-практическая конференция «Становление и развитие иноязычного образования за в Республике Казахстан за 25 лет независимости» 12.2017 г.

Алматы, 2018 ж.

15

Development of students’ Speaking and Pronunciation Skills

Научно-теоретический и практический журнал, «Современный научный вестник» 2 (273)

ISSN 1561-6886

Белгород, 2018 ж.

16

THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES (GARDNER’S THEORY)

XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА - 2018 15-22 април 2018 г. София «Бял ГРАД-БГ ОДД» 2018

София, 2018 ж.

17

Аудармадағы стилистикалық мәселелер

Хабаршы, Абай атындағы ҚазҰПУ. 1 саны

Алматы, 2018 ж.

18

Музыканың концептуалды рөлі.

ҚазҰУ Хабаршысы №4 (172) Филология сериясы жаршысы

Алматы, 2019

19

«Тіл мен дін» //        

 

КазНПУ им. Абая. Вестник №1(71) серия филологии 2020. 44-49 бет.        

Алматы, 2020

20

«Адамзат дүниетанымындағы «тілдік сана» мен «діни сананың» репрезентациясы».

 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы №3, 2020   

Алматы, 2020

21

«Ғаламның діни бейнесінің тілдік көрінісі».       

М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы .№2, 2020   

Алматы, 2020 5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:  

 

 № 

Конференцияның атауы

Name of the conference

Ұйымның атауы Name of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

Алыс шетел

1.

Of the xiii international scientific and practical conference «Science without borders - 2017». 30 march -07 april, 2017.

 

England

2017

2.

Xiii mezinárodní vědecko – praktická konference, «Moderní vymoženosti Vědy- 2017», 27 ledna - 05 února 2017 roku.

 

 

Praga

2017

3.

XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА - 2018 15-22 април

 

София

2018

    

 6. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ)  

 

 Ғылыми қызметінің бейіні ағылшын тілін оқытудағы студенттермен жұмысты ұйымдастыру, тиімді педагогикалық заманауи жаңа технологияларды пайдалану және олардың нәтижелігін анықтау. Ағылшын тілін оқытудағы кісіби бағыт, музыкалық кәсіби терминдер және оларды аударудағы эквиваленттік, студенттердің мәдениетаралық қатынасы және ағылшын тілді ортаға бейімделу мәселелері. Ұлттық мәдениет пен руханилықты тану, салыстыру, қайта жаңғырту мақсатында ғылыми ізденістердің бұл бағыты өзекті екені анық.

    

 7. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:  


Шет тілдерін білемін □                                       Шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдерін білетіндер үшін:

 

Тіл

Деңгейі

 Деңгейі белгіленсін (√)   

 Сертификат болған кезде IELTS/TOEFL балдарын және т.б. көрсетіңіз    

 Ағылшын тілі  

 Бастаушы/ beginning