Menu HELPDESK

Жүсіпова Райхан Қасенқызы


Жусупова Райхан.jpg    Азаматтығы: Қазақстан

    Байланыс мәліметтері:

    E-mail:  raihan_kasen@mail.ru

    Skype: raye4ka60

    Телефон нөмірі: 8-701-764-03-11 

    Академиялық лауазымы: доцент, қауымдастырылған профессор

    Ғылыми дәрежесі: философия ғылымының кандидаты

Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген мамандық атауы мен шифры: «Философ, философия мұғалімі» шифр: 090001.          


Штаттық                                              


1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛЫ, ЕЛІ, ОҚУ ОРНЫ):                                                                 


1. 1986 ж. – Киров атындағы КазМУ, философ, философия пәнінің оқытушысы;

2. 1990-1993 жж.. – Киров атындағы КазМУ аспирантура  «Философии естественных наук»;

3. Ғылыми дәреже – 1999 ж. желтоксаннан философия ғылымының кандидаты, 2002 ж. қырқүйек айынан (Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан)  – доцент, асс. Профессор лауазымы берілді.      


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


Педагогикалық - 41 жыл, ғылыми-педагогикалық – 32 жыл.

Қурмангазы атындағы консерваторияда  2013 ж. қыркүйек айынан жұмыс істеймін, доцент. 40 тан көп ғылыми мақалалардың авторы.

           

3. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):


1. Курсы повышения квалификации c 21 по 28 сентябрь 2012 жылы улгерлік курсы «Педагогическая квалиметрия» жіне «Критическое мышление» 48 сағат көлеміндеКазНПУ им. Абая.  Алматы қаласы;
2. 20.09. - 20.10.2014 ж. 76 сағаттықкурстытың «Contemporary international relations and ethnic problems» delivered by philosophy sciences doctor, professorReinhardHesse (Germany).
3. 2014 ж. қарашасында72 сағаттық курс «Современная психофизиология в образовании» доктора биологических наук, профессора Новосибирского государственного педагогического университета Айзмана Р.И.
4. 13.03.2015ж. - 11.04.2015ж. 240с. «Өрлеу»  курсы;
5. 2018 ж. сәур 240 с. «Өрлеу»  курсы.


4. a) ШЫҒАРЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ):


 № 

              Мақала атауы

Баспа аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалалар шығарылымы, монографиядағы бөлімдер мен тараулар:

 Адамзат өміріндегі қаусіздік феномені       

 Ұлттық сана сезімі және дін.

                       

 Мәдениет феномені қоғамныңрухани парадигмасы ретінде

 Ұлттық сана сезімінің дамуы және дін.

 Философский альманах. Современность: мир мнений

 Журнал «Хабаршы»,

 Республиканский педагогико-методический журнал «Социальная педагогика и самопознание»,

Журнал «Хабаршы» №4(37) Серия «Художественное образование»КазНПУ им. Абая,-

Алматы: КазНПУ им. Абая, 2012,- № 4, С. 178-183.        0,35

 Алматы: КазНПУ им. Абая, 2013,- №4, С. 50-53. 0,5      

 Алматы: 2014,- №2 (35), С. 19-20.0,3 

 Алматы: 2014, С. 70- 73.     0,3

Оқу құралдары, оқулықтар:

1.

 Мәдениет және философиялық шығармашылық

 Оқу құралы

 Алматы, 2010 ж.


b) РЕЦЕНЗИЯЛАНҒАН ЖУРНАЛДАҒЫ МАҚАЛАЛАР:

 № 

Шығарылым атауы

 

Баспа атауы, ISBN, орны, жылы

 

Рецензияланған журналдағы мақалалар

ҚР БжҒМБжҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6


  1

 Офицерлердің қайшылықтағы біліктілігіндаму технологиялармен қарастыру.       

   Журнал Asian Social Science,-  Канада, Торонто: 2015, Изд.11, №14, С.70-77.                0,8


  2

 Студенттердің тәртіптеріндегі өнегелік және құндылық үдерістерін қалыптастыру

Журнал «The Social Sciences»

2016, Изд.11, №5, С.672-678.           0,5


6. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ (2010-2016):


 № 

Конференция атауы

Name of the conference

Ұйым атауы

Name of the organization

Елі

Country

Уақыты

Date

1

2

3

4

5

ҚР (Республикалық , халықаралық)

1

2

3

4

5

 Глобализация және модернизацияныңмоделін таңдау проблемасы.

 Философиялық мәдениет көзқарасының екіжақтылығы.

 Ғылыми білімдегі жүйесі  және мемлекеттің жалпы қаупсіздігі

               

 Вестернизация және ұлттық мәдениеттер

 Дін мәдениет феномені ретінде.

 Материалы Международной научно-практической конференции. Экономика и межличностные отношения

 Материалы межд. н.-п. конф. «Реализация стратегии ЮНЕСКО по подготовке педагогических кадров: Проблемы пути внедрения инновационных технологий в образовательное пространство».

 Материалы Межд. н-п. к. «Роль военной науки в безопасности Республики Казахстан»

 Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Қазақфилософиясыжәнеәлеуметтік-гуманитарлықғылымдардыоқытудыңинновациялықаспектілері»

 Материалы Респ. науч.-теор. конф. «Толерантность и солидарность как основы социальной межкультурной и религиозной коммуникации в контексте модернизации казахстанского общества».-

Алматы: Академия банковского дела,

Алматы: КазНПУ им. Абая, сентябрь

Научные труды Пограничной академии КНБ РК,-Алматы:

Алматы: КазНПУ им. Абая,  

Алматы: КазНУ им. Аль Фараби.

2012.     0,35

2015, С. 316-320.       0,7

2013,- №2 ч. 1, С. 202-208.                0,5               

2014,- С.58-60.          0,4

Май 2015, С.71-74.                0,5

               

Алыс шетел


  1

 Философия мәдениет феномені ретінде

 Материалы XIIIмеждународна научна практична конференции «БЪДЕШИТЕ ИЗСЛЕДОВАНИЯ - 2017»

 София

 15-22, ақпан 20177. ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҒЫ (ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ):  


Қысқаша және еркін түрде баяндаңыз:Мәдениет философиясы, Өнер және ғылыми шығармашылық.

    

8. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:
 

Шет тілін білемін □                                  Шет тілін білмеймін □

Шет тілін меңгергендерге арналған:


Тіл

Деңгейі

 Деңгейін белгілеу (√)  

 IELTS/TOEFL және т.б. бар сертификаттардың балын көрсетіңіз 

 Неміс тілі    

 Орташа/Pre-Intermediate

+